ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمین احرامپوش، عقیل یوسفی کما ، سید موسی آیتی، سعید محتسبی، (1396). کنترل مایوالکتریک تناسبی و برخط درجات آزادی شانه یک ربات انسان نما با استفاده از سیگنال های الکترومایوگرام، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(9)، 1-12. magiran.com/p1742615
Armin Ehrampoosh, Aghil Yousefi-Koma , Moosa Ayati, Seyed Saeid Mohtasebi, (2017). Online proportional myoelectric control of a humanoid shoulder motions using electromyogram signals, Modares Mechanical Engineering, 17(9), 1-12. magiran.com/p1742615
آرمین احرامپوش، عقیل یوسفی کما ، سید موسی آیتی، سعید محتسبی، کنترل مایوالکتریک تناسبی و برخط درجات آزادی شانه یک ربات انسان نما با استفاده از سیگنال های الکترومایوگرام. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(9): 1-12. magiran.com/p1742615
Armin Ehrampoosh, Aghil Yousefi-Koma , Moosa Ayati, Seyed Saeid Mohtasebi, Online proportional myoelectric control of a humanoid shoulder motions using electromyogram signals, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(9): 1-12. magiran.com/p1742615
آرمین احرامپوش، عقیل یوسفی کما ، سید موسی آیتی، سعید محتسبی، "کنترل مایوالکتریک تناسبی و برخط درجات آزادی شانه یک ربات انسان نما با استفاده از سیگنال های الکترومایوگرام"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 9 (1396): 1-12. magiran.com/p1742615
Armin Ehrampoosh, Aghil Yousefi-Koma , Moosa Ayati, Seyed Saeid Mohtasebi, "Online proportional myoelectric control of a humanoid shoulder motions using electromyogram signals", Modares Mechanical Engineering 17, no.9 (2017): 1-12. magiran.com/p1742615
آرمین احرامپوش، عقیل یوسفی کما ، سید موسی آیتی، سعید محتسبی، (1396). 'کنترل مایوالکتریک تناسبی و برخط درجات آزادی شانه یک ربات انسان نما با استفاده از سیگنال های الکترومایوگرام'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(9)، صص.1-12. magiran.com/p1742615
Armin Ehrampoosh, Aghil Yousefi-Koma , Moosa Ayati, Seyed Saeid Mohtasebi, (2017). 'Online proportional myoelectric control of a humanoid shoulder motions using electromyogram signals', Modares Mechanical Engineering, 17(9), pp.1-12. magiran.com/p1742615
آرمین احرامپوش؛ عقیل یوسفی کما ؛ سید موسی آیتی؛ سعید محتسبی. "کنترل مایوالکتریک تناسبی و برخط درجات آزادی شانه یک ربات انسان نما با استفاده از سیگنال های الکترومایوگرام". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،9 ، 1396، 1-12. magiran.com/p1742615
Armin Ehrampoosh; Aghil Yousefi-Koma ; Moosa Ayati; Seyed Saeid Mohtasebi. "Online proportional myoelectric control of a humanoid shoulder motions using electromyogram signals", Modares Mechanical Engineering, 17, 9, 2017, 1-12. magiran.com/p1742615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال