ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله محمدی، عبدالهادی فقهی زاده، (1395). مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2(1)، 1-18. magiran.com/p1743129
Roohollah Mohammadi, Abdolhadi Faghhizadeh, (2016). Anthropological Foundations of Educational Methods in Quran and Hadith from Social Aspect, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2(1), 1-18. magiran.com/p1743129
روح الله محمدی، عبدالهادی فقهی زاده، مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی. نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1395؛ 2(1): 1-18. magiran.com/p1743129
Roohollah Mohammadi, Abdolhadi Faghhizadeh, Anthropological Foundations of Educational Methods in Quran and Hadith from Social Aspect, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2016; 2(1): 1-18. magiran.com/p1743129
روح الله محمدی، عبدالهادی فقهی زاده، "مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2، شماره 1 (1395): 1-18. magiran.com/p1743129
Roohollah Mohammadi, Abdolhadi Faghhizadeh, "Anthropological Foundations of Educational Methods in Quran and Hadith from Social Aspect", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 2, no.1 (2016): 1-18. magiran.com/p1743129
روح الله محمدی، عبدالهادی فقهی زاده، (1395). 'مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2(1)، صص.1-18. magiran.com/p1743129
Roohollah Mohammadi, Abdolhadi Faghhizadeh, (2016). 'Anthropological Foundations of Educational Methods in Quran and Hadith from Social Aspect', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2(1), pp.1-18. magiran.com/p1743129
روح الله محمدی؛ عبدالهادی فقهی زاده. "مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2 ،1 ، 1395، 1-18. magiran.com/p1743129
Roohollah Mohammadi; Abdolhadi Faghhizadeh. "Anthropological Foundations of Educational Methods in Quran and Hadith from Social Aspect", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2, 1, 2016, 1-18. magiran.com/p1743129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال