ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، (1395). نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2(1)، 93-111. magiran.com/p1743134
Akram Hosseinzadeh, Mohammad Sharifi, (2016). The role of Subjective Interpretation on the Deepening of Faith in the Holy Quran with an Emphasis on Votes of Hassanzadeh Amoli and Javadi Amoli, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2(1), 93-111. magiran.com/p1743134
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی. نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1395؛ 2(1): 93-111. magiran.com/p1743134
Akram Hosseinzadeh, Mohammad Sharifi, The role of Subjective Interpretation on the Deepening of Faith in the Holy Quran with an Emphasis on Votes of Hassanzadeh Amoli and Javadi Amoli, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2016; 2(1): 93-111. magiran.com/p1743134
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، "نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2، شماره 1 (1395): 93-111. magiran.com/p1743134
Akram Hosseinzadeh, Mohammad Sharifi, "The role of Subjective Interpretation on the Deepening of Faith in the Holy Quran with an Emphasis on Votes of Hassanzadeh Amoli and Javadi Amoli", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 2, no.1 (2016): 93-111. magiran.com/p1743134
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، (1395). 'نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2(1)، صص.93-111. magiran.com/p1743134
Akram Hosseinzadeh, Mohammad Sharifi, (2016). 'The role of Subjective Interpretation on the Deepening of Faith in the Holy Quran with an Emphasis on Votes of Hassanzadeh Amoli and Javadi Amoli', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2(1), pp.93-111. magiran.com/p1743134
اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی. "نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 2 ،1 ، 1395، 93-111. magiran.com/p1743134
Akram Hosseinzadeh; Mohammad Sharifi. "The role of Subjective Interpretation on the Deepening of Faith in the Holy Quran with an Emphasis on Votes of Hassanzadeh Amoli and Javadi Amoli", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2, 1, 2016, 93-111. magiran.com/p1743134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال