ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد حکاک، (1396). برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی، فصلنامه قبسات، 22(84)، 53-72. magiran.com/p1743157
Mohammad Hakak , (2017). Mutual Hindering Proof Recounted by Professor Motahhari and Allameh Tabatabai, Qabasat, 22(84), 53-72. magiran.com/p1743157
سید محمد حکاک، برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی. فصلنامه قبسات، 1396؛ 22(84): 53-72. magiran.com/p1743157
Mohammad Hakak , Mutual Hindering Proof Recounted by Professor Motahhari and Allameh Tabatabai, Qabasat, 2017; 22(84): 53-72. magiran.com/p1743157
سید محمد حکاک، "برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی"، فصلنامه قبسات 22، شماره 84 (1396): 53-72. magiran.com/p1743157
Mohammad Hakak , "Mutual Hindering Proof Recounted by Professor Motahhari and Allameh Tabatabai", Qabasat 22, no.84 (2017): 53-72. magiran.com/p1743157
سید محمد حکاک، (1396). 'برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی'، فصلنامه قبسات، 22(84)، صص.53-72. magiran.com/p1743157
Mohammad Hakak , (2017). 'Mutual Hindering Proof Recounted by Professor Motahhari and Allameh Tabatabai', Qabasat, 22(84), pp.53-72. magiran.com/p1743157
سید محمد حکاک. "برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی". فصلنامه قبسات، 22 ،84 ، 1396، 53-72. magiran.com/p1743157
Mohammad Hakak . "Mutual Hindering Proof Recounted by Professor Motahhari and Allameh Tabatabai", Qabasat, 22, 84, 2017, 53-72. magiran.com/p1743157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال