ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر نظری شربیان، فواد کیلانه ئی ، امیرحسین عباس نیا، (1396). بررسی کارآیی روش های مختلف کنترل آبشستگی در پل های رودخانه ای با استفاده از روش عددی، پژوهشنامه حمل و نقل، 14(2)، 385. magiran.com/p1743174
A. A. Nazari Sharabian, F. Kilanehei, A. H. Abbasnia, (2017). The Efficiency of Different Scour Controlling Methods around the River Bridges Using Numerical Method, Journal of Transportation Research, 14(2), 385. magiran.com/p1743174
علی اصغر نظری شربیان، فواد کیلانه ئی ، امیرحسین عباس نیا، بررسی کارآیی روش های مختلف کنترل آبشستگی در پل های رودخانه ای با استفاده از روش عددی. پژوهشنامه حمل و نقل، 1396؛ 14(2): 385. magiran.com/p1743174
A. A. Nazari Sharabian, F. Kilanehei, A. H. Abbasnia, The Efficiency of Different Scour Controlling Methods around the River Bridges Using Numerical Method, Journal of Transportation Research, 2017; 14(2): 385. magiran.com/p1743174
علی اصغر نظری شربیان، فواد کیلانه ئی ، امیرحسین عباس نیا، "بررسی کارآیی روش های مختلف کنترل آبشستگی در پل های رودخانه ای با استفاده از روش عددی"، پژوهشنامه حمل و نقل 14، شماره 2 (1396): 385. magiran.com/p1743174
A. A. Nazari Sharabian, F. Kilanehei, A. H. Abbasnia, "The Efficiency of Different Scour Controlling Methods around the River Bridges Using Numerical Method", Journal of Transportation Research 14, no.2 (2017): 385. magiran.com/p1743174
علی اصغر نظری شربیان، فواد کیلانه ئی ، امیرحسین عباس نیا، (1396). 'بررسی کارآیی روش های مختلف کنترل آبشستگی در پل های رودخانه ای با استفاده از روش عددی'، پژوهشنامه حمل و نقل، 14(2)، صص.385. magiran.com/p1743174
A. A. Nazari Sharabian, F. Kilanehei, A. H. Abbasnia, (2017). 'The Efficiency of Different Scour Controlling Methods around the River Bridges Using Numerical Method', Journal of Transportation Research, 14(2), pp.385. magiran.com/p1743174
علی اصغر نظری شربیان؛ فواد کیلانه ئی ؛ امیرحسین عباس نیا. "بررسی کارآیی روش های مختلف کنترل آبشستگی در پل های رودخانه ای با استفاده از روش عددی". پژوهشنامه حمل و نقل، 14 ،2 ، 1396، 385. magiran.com/p1743174
A. A. Nazari Sharabian; F. Kilanehei; A. H. Abbasnia. "The Efficiency of Different Scour Controlling Methods around the River Bridges Using Numerical Method", Journal of Transportation Research, 14, 2, 2017, 385. magiran.com/p1743174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال