ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده آمنه حسینی، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، (1395). بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، فصلنامه ژنتیک نوین، 11(1)، 91-99. magiran.com/p1743664
Sa Hosseini, A. Shabani, Hr Rezaei, (2016). Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers, Journal of Genetics, 11(1), 91-99. magiran.com/p1743664
سیده آمنه حسینی، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه ژنتیک نوین، 1395؛ 11(1): 91-99. magiran.com/p1743664
Sa Hosseini, A. Shabani, Hr Rezaei, Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers, Journal of Genetics, 2016; 11(1): 91-99. magiran.com/p1743664
سیده آمنه حسینی، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره"، فصلنامه ژنتیک نوین 11، شماره 1 (1395): 91-99. magiran.com/p1743664
Sa Hosseini, A. Shabani, Hr Rezaei, "Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers", Journal of Genetics 11, no.1 (2016): 91-99. magiran.com/p1743664
سیده آمنه حسینی، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، (1395). 'بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره'، فصلنامه ژنتیک نوین، 11(1)، صص.91-99. magiran.com/p1743664
Sa Hosseini, A. Shabani, Hr Rezaei, (2016). 'Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers', Journal of Genetics, 11(1), pp.91-99. magiran.com/p1743664
سیده آمنه حسینی؛ علی شعبانی؛ حمیدرضا رضایی. "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره". فصلنامه ژنتیک نوین، 11 ،1 ، 1395، 91-99. magiran.com/p1743664
Sa Hosseini; A. Shabani; Hr Rezaei. "Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers", Journal of Genetics, 11, 1, 2016, 91-99. magiran.com/p1743664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال