ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی راد، عاطفه محمدزاده، (1395). رویکرد آسیب شناسی ملاخلیل قزوینی به روایات در شرح اصول کافی، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، 49(2)، 229-249. magiran.com/p1743801
Ali Rad, Atefe Mohammadzade, (2017). The Pathological Approach of Mulla Khalil al-Qazwini to Traditions in His Commentary of Usul al-Kafi, Quranic Sciences & Tradition, 49(2), 229-249. magiran.com/p1743801
علی راد، عاطفه محمدزاده، رویکرد آسیب شناسی ملاخلیل قزوینی به روایات در شرح اصول کافی. مجله پژوهش های قرآن و حدیث، 1395؛ 49(2): 229-249. magiran.com/p1743801
Ali Rad, Atefe Mohammadzade, The Pathological Approach of Mulla Khalil al-Qazwini to Traditions in His Commentary of Usul al-Kafi, Quranic Sciences & Tradition, 2017; 49(2): 229-249. magiran.com/p1743801
علی راد، عاطفه محمدزاده، "رویکرد آسیب شناسی ملاخلیل قزوینی به روایات در شرح اصول کافی"، مجله پژوهش های قرآن و حدیث 49، شماره 2 (1395): 229-249. magiran.com/p1743801
Ali Rad, Atefe Mohammadzade, "The Pathological Approach of Mulla Khalil al-Qazwini to Traditions in His Commentary of Usul al-Kafi", Quranic Sciences & Tradition 49, no.2 (2017): 229-249. magiran.com/p1743801
علی راد، عاطفه محمدزاده، (1395). 'رویکرد آسیب شناسی ملاخلیل قزوینی به روایات در شرح اصول کافی'، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، 49(2)، صص.229-249. magiran.com/p1743801
Ali Rad, Atefe Mohammadzade, (2017). 'The Pathological Approach of Mulla Khalil al-Qazwini to Traditions in His Commentary of Usul al-Kafi', Quranic Sciences & Tradition, 49(2), pp.229-249. magiran.com/p1743801
علی راد؛ عاطفه محمدزاده. "رویکرد آسیب شناسی ملاخلیل قزوینی به روایات در شرح اصول کافی". مجله پژوهش های قرآن و حدیث، 49 ،2 ، 1395، 229-249. magiran.com/p1743801
Ali Rad; Atefe Mohammadzade. "The Pathological Approach of Mulla Khalil al-Qazwini to Traditions in His Commentary of Usul al-Kafi", Quranic Sciences & Tradition, 49, 2, 2017, 229-249. magiran.com/p1743801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال