ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حبیبی وطن، مهوش نوربخش، پریوش نوربخش، شکوه نوابی نژاد، (1396). تاثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(2)، 205-212. magiran.com/p1744100
Maryam Habibi-Vatan, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh, Shokouh Navabinejad, (2017). The Effect of Physical Activity on Resilience, Subjective Well-being, and Work Engagement among Female Employees, Journal of Research in Behavioural Sciences, 15(2), 205-212. magiran.com/p1744100
مریم حبیبی وطن، مهوش نوربخش، پریوش نوربخش، شکوه نوابی نژاد، تاثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1396؛ 15(2): 205-212. magiran.com/p1744100
Maryam Habibi-Vatan, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh, Shokouh Navabinejad, The Effect of Physical Activity on Resilience, Subjective Well-being, and Work Engagement among Female Employees, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2017; 15(2): 205-212. magiran.com/p1744100
مریم حبیبی وطن، مهوش نوربخش، پریوش نوربخش، شکوه نوابی نژاد، "تاثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 15، شماره 2 (1396): 205-212. magiran.com/p1744100
Maryam Habibi-Vatan, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh, Shokouh Navabinejad, "The Effect of Physical Activity on Resilience, Subjective Well-being, and Work Engagement among Female Employees", Journal of Research in Behavioural Sciences 15, no.2 (2017): 205-212. magiran.com/p1744100
مریم حبیبی وطن، مهوش نوربخش، پریوش نوربخش، شکوه نوابی نژاد، (1396). 'تاثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(2)، صص.205-212. magiran.com/p1744100
Maryam Habibi-Vatan, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh, Shokouh Navabinejad, (2017). 'The Effect of Physical Activity on Resilience, Subjective Well-being, and Work Engagement among Female Employees', Journal of Research in Behavioural Sciences, 15(2), pp.205-212. magiran.com/p1744100
مریم حبیبی وطن؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ شکوه نوابی نژاد. "تاثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15 ،2 ، 1396، 205-212. magiran.com/p1744100
Maryam Habibi-Vatan; Mahvash Noorbakhsh; Parivash Nourbakhsh; Shokouh Navabinejad. "The Effect of Physical Activity on Resilience, Subjective Well-being, and Work Engagement among Female Employees", Journal of Research in Behavioural Sciences, 15, 2, 2017, 205-212. magiran.com/p1744100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال