ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مسکین نواز، محمود قربانی، سید اکبر نیلی پور طباطبایی، حسینعلی نیرومند، (1396). الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی های فروش بیمه در استان خراسان رضوی، پژوهشنامه بیمه، 32(2)، 21-40. magiran.com/p1744132
Mahmuod Ghorbani , Saeed Meskinnavaz, (2017). An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province, Iranian Journal of Insurance Research, 32(2), 21-40. magiran.com/p1744132
سعید مسکین نواز، محمود قربانی، سید اکبر نیلی پور طباطبایی، حسینعلی نیرومند، الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی های فروش بیمه در استان خراسان رضوی. پژوهشنامه بیمه، 1396؛ 32(2): 21-40. magiran.com/p1744132
Mahmuod Ghorbani , Saeed Meskinnavaz, An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province, Iranian Journal of Insurance Research, 2017; 32(2): 21-40. magiran.com/p1744132
سعید مسکین نواز، محمود قربانی، سید اکبر نیلی پور طباطبایی، حسینعلی نیرومند، "الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی های فروش بیمه در استان خراسان رضوی"، پژوهشنامه بیمه 32، شماره 2 (1396): 21-40. magiran.com/p1744132
Mahmuod Ghorbani , Saeed Meskinnavaz, "An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province", Iranian Journal of Insurance Research 32, no.2 (2017): 21-40. magiran.com/p1744132
سعید مسکین نواز، محمود قربانی، سید اکبر نیلی پور طباطبایی، حسینعلی نیرومند، (1396). 'الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی های فروش بیمه در استان خراسان رضوی'، پژوهشنامه بیمه، 32(2)، صص.21-40. magiran.com/p1744132
Mahmuod Ghorbani , Saeed Meskinnavaz, (2017). 'An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province', Iranian Journal of Insurance Research, 32(2), pp.21-40. magiran.com/p1744132
سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند. "الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی های فروش بیمه در استان خراسان رضوی". پژوهشنامه بیمه، 32 ،2 ، 1396، 21-40. magiran.com/p1744132
Mahmuod Ghorbani ; Saeed Meskinnavaz. "An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province", Iranian Journal of Insurance Research, 32, 2, 2017, 21-40. magiran.com/p1744132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال