ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدجواد مهدوی نژاد، (1396). گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر، فصلنامه هویت شهر، 11(30)، 53-67. magiran.com/p1744315
Mohammadjavad Mahdavinejad, (2017). Discourse of High-Performance Architecture: A Method to Understand Contemporary Architecture, Hoviate shahr, 11(30), 53-67. magiran.com/p1744315
محمدجواد مهدوی نژاد، گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر. فصلنامه هویت شهر، 1396؛ 11(30): 53-67. magiran.com/p1744315
Mohammadjavad Mahdavinejad, Discourse of High-Performance Architecture: A Method to Understand Contemporary Architecture, Hoviate shahr, 2017; 11(30): 53-67. magiran.com/p1744315
محمدجواد مهدوی نژاد، "گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر"، فصلنامه هویت شهر 11، شماره 30 (1396): 53-67. magiran.com/p1744315
Mohammadjavad Mahdavinejad, "Discourse of High-Performance Architecture: A Method to Understand Contemporary Architecture", Hoviate shahr 11, no.30 (2017): 53-67. magiran.com/p1744315
محمدجواد مهدوی نژاد، (1396). 'گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر'، فصلنامه هویت شهر، 11(30)، صص.53-67. magiran.com/p1744315
Mohammadjavad Mahdavinejad, (2017). 'Discourse of High-Performance Architecture: A Method to Understand Contemporary Architecture', Hoviate shahr, 11(30), pp.53-67. magiran.com/p1744315
محمدجواد مهدوی نژاد. "گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر". فصلنامه هویت شهر، 11 ،30 ، 1396، 53-67. magiran.com/p1744315
Mohammadjavad Mahdavinejad. "Discourse of High-Performance Architecture: A Method to Understand Contemporary Architecture", Hoviate shahr, 11, 30, 2017, 53-67. magiran.com/p1744315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال