ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا مقامی، فروزان صادقی محلی، حمیرا زردوز ، (1396). اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش های صحرایی نر بالغ، فصلنامه کومش، 19(4)، 887-893. magiran.com/p1744586
Soheila Maghami, Forouzan Sadeghimahalli, Homeira Zardooz , (2017). Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats, Koomesh, 19(4), 887-893. magiran.com/p1744586
سهیلا مقامی، فروزان صادقی محلی، حمیرا زردوز ، اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش های صحرایی نر بالغ. فصلنامه کومش، 1396؛ 19(4): 887-893. magiran.com/p1744586
Soheila Maghami, Forouzan Sadeghimahalli, Homeira Zardooz , Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats, Koomesh, 2017; 19(4): 887-893. magiran.com/p1744586
سهیلا مقامی، فروزان صادقی محلی، حمیرا زردوز ، "اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش های صحرایی نر بالغ"، فصلنامه کومش 19، شماره 4 (1396): 887-893. magiran.com/p1744586
Soheila Maghami, Forouzan Sadeghimahalli, Homeira Zardooz , "Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats", Koomesh 19, no.4 (2017): 887-893. magiran.com/p1744586
سهیلا مقامی، فروزان صادقی محلی، حمیرا زردوز ، (1396). 'اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش های صحرایی نر بالغ'، فصلنامه کومش، 19(4)، صص.887-893. magiran.com/p1744586
Soheila Maghami, Forouzan Sadeghimahalli, Homeira Zardooz , (2017). 'Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats', Koomesh, 19(4), pp.887-893. magiran.com/p1744586
سهیلا مقامی؛ فروزان صادقی محلی؛ حمیرا زردوز . "اثرات استرس جداسازی از مادر در دوران شیر خوارگی بر هومئوستاز گلوکز در موش های صحرایی نر بالغ". فصلنامه کومش، 19 ،4 ، 1396، 887-893. magiran.com/p1744586
Soheila Maghami; Forouzan Sadeghimahalli; Homeira Zardooz . "Effects of maternal separation stress on glucose homeostasis in pubertal male rats", Koomesh, 19, 4, 2017, 887-893. magiran.com/p1744586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال