ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، آرزو اسماعیل زاده، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش، رضا عمانی سامانی ، (1396). شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران، فصلنامه کومش، 19(4)، 742-748. magiran.com/p1744603
Saman Maroufizadeh, Dr Narges Bagheri Lankarani, Arezoo Esmailzadeh, Amir Almasi-Hashiani, Payam Amini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani , (2017). Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran, Koomesh, 19(4), 742-748. magiran.com/p1744603
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، آرزو اسماعیل زاده، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش، رضا عمانی سامانی ، شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران. فصلنامه کومش، 1396؛ 19(4): 742-748. magiran.com/p1744603
Saman Maroufizadeh, Dr Narges Bagheri Lankarani, Arezoo Esmailzadeh, Amir Almasi-Hashiani, Payam Amini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani , Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran, Koomesh, 2017; 19(4): 742-748. magiran.com/p1744603
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، آرزو اسماعیل زاده، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش، رضا عمانی سامانی ، "شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران"، فصلنامه کومش 19، شماره 4 (1396): 742-748. magiran.com/p1744603
Saman Maroufizadeh, Dr Narges Bagheri Lankarani, Arezoo Esmailzadeh, Amir Almasi-Hashiani, Payam Amini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani , "Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran", Koomesh 19, no.4 (2017): 742-748. magiran.com/p1744603
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، آرزو اسماعیل زاده، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش، رضا عمانی سامانی ، (1396). 'شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران'، فصلنامه کومش، 19(4)، صص.742-748. magiran.com/p1744603
Saman Maroufizadeh, Dr Narges Bagheri Lankarani, Arezoo Esmailzadeh, Amir Almasi-Hashiani, Payam Amini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani , (2017). 'Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran', Koomesh, 19(4), pp.742-748. magiran.com/p1744603
سامان معروفی زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ آرزو اسماعیل زاده؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ مهدی سپیدارکیش؛ رضا عمانی سامانی . "شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران". فصلنامه کومش، 19 ،4 ، 1396، 742-748. magiran.com/p1744603
Saman Maroufizadeh; Dr Narges Bagheri Lankarani; Arezoo Esmailzadeh; Amir Almasi-Hashiani; Payam Amini; Mahdi Sepidarkish; Reza Omani Samani . "Prevalence of cesarean section and its related factors among multiparous in Tehran province, Iran", Koomesh, 19, 4, 2017, 742-748. magiran.com/p1744603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال