ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه سادات مدرسی یزدی ، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی، (1396). بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد)، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، 121-143. magiran.com/p1744687
Faesesadat Modarresi Yazdi , Mahnaz Farahmand, Seyed Alireza Afshani, (2017). A Study on Single Girl's Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd, Journal of Social Problems of Iran, 8(1), 121-143. magiran.com/p1744687
فائزه سادات مدرسی یزدی ، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی، بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد). نشریه مسائل اجتماعی ایران، 1396؛ 8(1): 121-143. magiran.com/p1744687
Faesesadat Modarresi Yazdi , Mahnaz Farahmand, Seyed Alireza Afshani, A Study on Single Girl's Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd, Journal of Social Problems of Iran, 2017; 8(1): 121-143. magiran.com/p1744687
فائزه سادات مدرسی یزدی ، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی، "بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد)"، نشریه مسائل اجتماعی ایران 8، شماره 1 (1396): 121-143. magiran.com/p1744687
Faesesadat Modarresi Yazdi , Mahnaz Farahmand, Seyed Alireza Afshani, "A Study on Single Girl's Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd", Journal of Social Problems of Iran 8, no.1 (2017): 121-143. magiran.com/p1744687
فائزه سادات مدرسی یزدی ، مهناز فرهمند، سید علیرضا افشانی، (1396). 'بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد)'، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، صص.121-143. magiran.com/p1744687
Faesesadat Modarresi Yazdi , Mahnaz Farahmand, Seyed Alireza Afshani, (2017). 'A Study on Single Girl's Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd', Journal of Social Problems of Iran, 8(1), pp.121-143. magiran.com/p1744687
فائزه سادات مدرسی یزدی ؛ مهناز فرهمند؛ سید علیرضا افشانی. "بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد)". نشریه مسائل اجتماعی ایران، 8 ،1 ، 1396، 121-143. magiran.com/p1744687
Faesesadat Modarresi Yazdi ; Mahnaz Farahmand; Seyed Alireza Afshani. "A Study on Single Girl's Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd", Journal of Social Problems of Iran, 8, 1, 2017, 121-143. magiran.com/p1744687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال