ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد تیموری صفا، گلاله اصغری، محمد متقیان، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1396). گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 177-184. magiran.com/p1744876
Farshadad Teymoori Safa, Golaleh Asghari, Mohammad Mottaghian, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2017). Dietary Glycine and Incidence of Hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 177-184. magiran.com/p1744876
فرشاد تیموری صفا، گلاله اصغری، محمد متقیان، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 177-184. magiran.com/p1744876
Farshadad Teymoori Safa, Golaleh Asghari, Mohammad Mottaghian, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, Dietary Glycine and Incidence of Hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 177-184. magiran.com/p1744876
فرشاد تیموری صفا، گلاله اصغری، محمد متقیان، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، "گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 177-184. magiran.com/p1744876
Farshadad Teymoori Safa, Golaleh Asghari, Mohammad Mottaghian, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, "Dietary Glycine and Incidence of Hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 177-184. magiran.com/p1744876
فرشاد تیموری صفا، گلاله اصغری، محمد متقیان، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1396). 'گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.177-184. magiran.com/p1744876
Farshadad Teymoori Safa, Golaleh Asghari, Mohammad Mottaghian, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2017). 'Dietary Glycine and Incidence of Hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.177-184. magiran.com/p1744876
فرشاد تیموری صفا؛ گلاله اصغری؛ محمد متقیان؛ پروین میرمیران ؛ فریدون عزیزی. "گلایسین رژیم غذایی و بروز پرفشاری خون: مطالعه ی قند و لیپید تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 177-184. magiran.com/p1744876
Farshadad Teymoori Safa; Golaleh Asghari; Mohammad Mottaghian; Dr Parvin Mirmiran ; Dr Fereidoun Azizi. "Dietary Glycine and Incidence of Hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 177-184. magiran.com/p1744876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال