ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا غفاری حومدینی، محمدرضا اسد، بهزاد بازگیر، مصطفی رحیمی ، (1396). تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش های نر ویستار، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 170-176. magiran.com/p1744877
Sara Ghafari Homadini, Dr Mohammad Reza Asad, Dr Behzad Bazgir, Dr Mostafa Rahimi , (2017). Effects of High Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on VEGF Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues of Male Wistar Rats, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 170-176. magiran.com/p1744877
سارا غفاری حومدینی، محمدرضا اسد، بهزاد بازگیر، مصطفی رحیمی ، تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش های نر ویستار. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 170-176. magiran.com/p1744877
Sara Ghafari Homadini, Dr Mohammad Reza Asad, Dr Behzad Bazgir, Dr Mostafa Rahimi , Effects of High Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on VEGF Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues of Male Wistar Rats, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 170-176. magiran.com/p1744877
سارا غفاری حومدینی، محمدرضا اسد، بهزاد بازگیر، مصطفی رحیمی ، "تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش های نر ویستار"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 170-176. magiran.com/p1744877
Sara Ghafari Homadini, Dr Mohammad Reza Asad, Dr Behzad Bazgir, Dr Mostafa Rahimi , "Effects of High Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on VEGF Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues of Male Wistar Rats", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 170-176. magiran.com/p1744877
سارا غفاری حومدینی، محمدرضا اسد، بهزاد بازگیر، مصطفی رحیمی ، (1396). 'تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش های نر ویستار'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.170-176. magiran.com/p1744877
Sara Ghafari Homadini, Dr Mohammad Reza Asad, Dr Behzad Bazgir, Dr Mostafa Rahimi , (2017). 'Effects of High Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on VEGF Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues of Male Wistar Rats', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.170-176. magiran.com/p1744877
سارا غفاری حومدینی؛ محمدرضا اسد؛ بهزاد بازگیر؛ مصطفی رحیمی . "تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش های نر ویستار". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 170-176. magiran.com/p1744877
Sara Ghafari Homadini; Dr Mohammad Reza Asad; Dr Behzad Bazgir; Dr Mostafa Rahimi . "Effects of High Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on VEGF Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues of Male Wistar Rats", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 170-176. magiran.com/p1744877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال