ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان نادری، عباسعلی دهپور، سعید یعقوبی بکلر، حامد فتحی، رامین عطایی ، (1396). بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد نوروپاتی عصاره ی هیدروالکلی گل زنگوله ای (Onosma dichroanthum) در مدل تجربی دیابت در موش سوری به وسیله استرپتوزوسین، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 161-169. magiran.com/p1744878
Mozhgan Nadri, Dr Abbas Al Dehpour, Saeed Yaghubi, Hamed Fathi, Dr Ramin Ataee, (2017). Effects of the Anti-diabetic and Anti-neuropathy Effects of Onosma Dichroanthum in an Experimental Model of Diabetes by Streptozocin in Mice, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 161-169. magiran.com/p1744878
مژگان نادری، عباسعلی دهپور، سعید یعقوبی بکلر، حامد فتحی، رامین عطایی ، بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد نوروپاتی عصاره ی هیدروالکلی گل زنگوله ای (Onosma dichroanthum) در مدل تجربی دیابت در موش سوری به وسیله استرپتوزوسین. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 161-169. magiran.com/p1744878
Mozhgan Nadri, Dr Abbas Al Dehpour, Saeed Yaghubi, Hamed Fathi, Dr Ramin Ataee, Effects of the Anti-diabetic and Anti-neuropathy Effects of Onosma Dichroanthum in an Experimental Model of Diabetes by Streptozocin in Mice, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 161-169. magiran.com/p1744878
مژگان نادری، عباسعلی دهپور، سعید یعقوبی بکلر، حامد فتحی، رامین عطایی ، "بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد نوروپاتی عصاره ی هیدروالکلی گل زنگوله ای (Onosma dichroanthum) در مدل تجربی دیابت در موش سوری به وسیله استرپتوزوسین"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 161-169. magiran.com/p1744878
Mozhgan Nadri, Dr Abbas Al Dehpour, Saeed Yaghubi, Hamed Fathi, Dr Ramin Ataee, "Effects of the Anti-diabetic and Anti-neuropathy Effects of Onosma Dichroanthum in an Experimental Model of Diabetes by Streptozocin in Mice", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 161-169. magiran.com/p1744878
مژگان نادری، عباسعلی دهپور، سعید یعقوبی بکلر، حامد فتحی، رامین عطایی ، (1396). 'بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد نوروپاتی عصاره ی هیدروالکلی گل زنگوله ای (Onosma dichroanthum) در مدل تجربی دیابت در موش سوری به وسیله استرپتوزوسین'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.161-169. magiran.com/p1744878
Mozhgan Nadri, Dr Abbas Al Dehpour, Saeed Yaghubi, Hamed Fathi, Dr Ramin Ataee, (2017). 'Effects of the Anti-diabetic and Anti-neuropathy Effects of Onosma Dichroanthum in an Experimental Model of Diabetes by Streptozocin in Mice', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.161-169. magiran.com/p1744878
مژگان نادری؛ عباسعلی دهپور؛ سعید یعقوبی بکلر؛ حامد فتحی؛ رامین عطایی . "بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد نوروپاتی عصاره ی هیدروالکلی گل زنگوله ای (Onosma dichroanthum) در مدل تجربی دیابت در موش سوری به وسیله استرپتوزوسین". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 161-169. magiran.com/p1744878
Mozhgan Nadri; Dr Abbas Al Dehpour; Saeed Yaghubi; Hamed Fathi; Dr Ramin Ataee. "Effects of the Anti-diabetic and Anti-neuropathy Effects of Onosma Dichroanthum in an Experimental Model of Diabetes by Streptozocin in Mice", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 161-169. magiran.com/p1744878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال