ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه هاشمی ریزی، راحله سلطانی، احمدعلی اسلامی ، مهندس اکبر حسن زاده، (1396). مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 151-160. magiran.com/p1744879
Dr R. Soltani, Dr Aa Eslami , A. Hasanzade, (2017). Effects of Family based Education Programs on Body Mass Index of Overweight and Obese Children: An Intervention Based on the Social-Cognitive Theory, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 151-160. magiran.com/p1744879
فاطمه هاشمی ریزی، راحله سلطانی، احمدعلی اسلامی ، مهندس اکبر حسن زاده، مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 151-160. magiran.com/p1744879
Dr R. Soltani, Dr Aa Eslami , A. Hasanzade, Effects of Family based Education Programs on Body Mass Index of Overweight and Obese Children: An Intervention Based on the Social-Cognitive Theory, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 151-160. magiran.com/p1744879
فاطمه هاشمی ریزی، راحله سلطانی، احمدعلی اسلامی ، مهندس اکبر حسن زاده، "مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 151-160. magiran.com/p1744879
Dr R. Soltani, Dr Aa Eslami , A. Hasanzade, "Effects of Family based Education Programs on Body Mass Index of Overweight and Obese Children: An Intervention Based on the Social-Cognitive Theory", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 151-160. magiran.com/p1744879
فاطمه هاشمی ریزی، راحله سلطانی، احمدعلی اسلامی ، مهندس اکبر حسن زاده، (1396). 'مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.151-160. magiran.com/p1744879
Dr R. Soltani, Dr Aa Eslami , A. Hasanzade, (2017). 'Effects of Family based Education Programs on Body Mass Index of Overweight and Obese Children: An Intervention Based on the Social-Cognitive Theory', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.151-160. magiran.com/p1744879
فاطمه هاشمی ریزی؛ راحله سلطانی؛ احمدعلی اسلامی ؛ مهندس اکبر حسن زاده. "مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 151-160. magiran.com/p1744879
Dr R. Soltani; Dr Aa Eslami ; A. Hasanzade. "Effects of Family based Education Programs on Body Mass Index of Overweight and Obese Children: An Intervention Based on the Social-Cognitive Theory", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 151-160. magiran.com/p1744879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال