ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زکیه احمدی، تابنده صادقی ، مرضیه لری پور، زهرا خادمی، (1396). بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی توسط مراقب سلامتی و همتا بر هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 144-150. magiran.com/p1744880
Zakieh Ahmadi, Dr Tabandeh Sadeghi , Dr Marzeyeh Loripoor, Zahra Khademi, (2017). Comparative Assessment the Effect of Self-care Behavior Education by Health Care Provider and Peer on HbA1c Level in Diabetic Patients, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 144-150. magiran.com/p1744880
زکیه احمدی، تابنده صادقی ، مرضیه لری پور، زهرا خادمی، بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی توسط مراقب سلامتی و همتا بر هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 144-150. magiran.com/p1744880
Zakieh Ahmadi, Dr Tabandeh Sadeghi , Dr Marzeyeh Loripoor, Zahra Khademi, Comparative Assessment the Effect of Self-care Behavior Education by Health Care Provider and Peer on HbA1c Level in Diabetic Patients, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 144-150. magiran.com/p1744880
زکیه احمدی، تابنده صادقی ، مرضیه لری پور، زهرا خادمی، "بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی توسط مراقب سلامتی و همتا بر هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 144-150. magiran.com/p1744880
Zakieh Ahmadi, Dr Tabandeh Sadeghi , Dr Marzeyeh Loripoor, Zahra Khademi, "Comparative Assessment the Effect of Self-care Behavior Education by Health Care Provider and Peer on HbA1c Level in Diabetic Patients", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 144-150. magiran.com/p1744880
زکیه احمدی، تابنده صادقی ، مرضیه لری پور، زهرا خادمی، (1396). 'بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی توسط مراقب سلامتی و همتا بر هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.144-150. magiran.com/p1744880
Zakieh Ahmadi, Dr Tabandeh Sadeghi , Dr Marzeyeh Loripoor, Zahra Khademi, (2017). 'Comparative Assessment the Effect of Self-care Behavior Education by Health Care Provider and Peer on HbA1c Level in Diabetic Patients', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.144-150. magiran.com/p1744880
زکیه احمدی؛ تابنده صادقی ؛ مرضیه لری پور؛ زهرا خادمی. "بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی توسط مراقب سلامتی و همتا بر هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 144-150. magiran.com/p1744880
Zakieh Ahmadi; Dr Tabandeh Sadeghi ; Dr Marzeyeh Loripoor; Zahra Khademi. "Comparative Assessment the Effect of Self-care Behavior Education by Health Care Provider and Peer on HbA1c Level in Diabetic Patients", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 144-150. magiran.com/p1744880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال