ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نزهت، مهدی هدایتی ، فریدون عزیزی، (1396). متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، 133-143. magiran.com/p1744881
Zahra Nozhat, Dr Mehdi Hedayati , Dr Feridoun Azizi, (2017). Metabolomics and Thyroid Cancers: New Approaches for Biomarkers Discovery, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 133-143. magiran.com/p1744881
زهرا نزهت، مهدی هدایتی ، فریدون عزیزی، متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1396؛ 19(3): 133-143. magiran.com/p1744881
Zahra Nozhat, Dr Mehdi Hedayati , Dr Feridoun Azizi, Metabolomics and Thyroid Cancers: New Approaches for Biomarkers Discovery, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 19(3): 133-143. magiran.com/p1744881
زهرا نزهت، مهدی هدایتی ، فریدون عزیزی، "متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 19، شماره 3 (1396): 133-143. magiran.com/p1744881
Zahra Nozhat, Dr Mehdi Hedayati , Dr Feridoun Azizi, "Metabolomics and Thyroid Cancers: New Approaches for Biomarkers Discovery", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 19, no.3 (2017): 133-143. magiran.com/p1744881
زهرا نزهت، مهدی هدایتی ، فریدون عزیزی، (1396). 'متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19(3)، صص.133-143. magiran.com/p1744881
Zahra Nozhat, Dr Mehdi Hedayati , Dr Feridoun Azizi, (2017). 'Metabolomics and Thyroid Cancers: New Approaches for Biomarkers Discovery', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), pp.133-143. magiran.com/p1744881
زهرا نزهت؛ مهدی هدایتی ؛ فریدون عزیزی. "متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 19 ،3 ، 1396، 133-143. magiran.com/p1744881
Zahra Nozhat; Dr Mehdi Hedayati ; Dr Feridoun Azizi. "Metabolomics and Thyroid Cancers: New Approaches for Biomarkers Discovery", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 19, 3, 2017, 133-143. magiran.com/p1744881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال