ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم راودراد ، گلنار گیشنیزجانی، (1396). گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3(10)، 265-310. magiran.com/p1744953
Azam Ravadrad , Golnar Gishnizjani, (2017). Typology of re-presentation mediated body of Iranian Instagram users, Journal of New Media Studies, 3(10), 265-310. magiran.com/p1744953
اعظم راودراد ، گلنار گیشنیزجانی، گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام. نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1396؛ 3(10): 265-310. magiran.com/p1744953
Azam Ravadrad , Golnar Gishnizjani, Typology of re-presentation mediated body of Iranian Instagram users, Journal of New Media Studies, 2017; 3(10): 265-310. magiran.com/p1744953
اعظم راودراد ، گلنار گیشنیزجانی، "گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 3، شماره 10 (1396): 265-310. magiran.com/p1744953
Azam Ravadrad , Golnar Gishnizjani, "Typology of re-presentation mediated body of Iranian Instagram users", Journal of New Media Studies 3, no.10 (2017): 265-310. magiran.com/p1744953
اعظم راودراد ، گلنار گیشنیزجانی، (1396). 'گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3(10)، صص.265-310. magiran.com/p1744953
Azam Ravadrad , Golnar Gishnizjani, (2017). 'Typology of re-presentation mediated body of Iranian Instagram users', Journal of New Media Studies, 3(10), pp.265-310. magiran.com/p1744953
اعظم راودراد ؛ گلنار گیشنیزجانی. "گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3 ،10 ، 1396، 265-310. magiran.com/p1744953
Azam Ravadrad ; Golnar Gishnizjani. "Typology of re-presentation mediated body of Iranian Instagram users", Journal of New Media Studies, 3, 10, 2017, 265-310. magiran.com/p1744953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال