ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک، علیرضا نیکبخت نصر ابادی، علیرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، (1396). بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان، مجله پژوهش پرستاری ایران، 12(49)، 68-75. magiran.com/p1745608
Arman Azadi, Masumeh Bastami , Massoumeh Mmalek, Alireza Nikbakht Nasr Abadi, Alireza Bastami, Fatemeh Pashaii Sabet, (2017). Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes, Iranian Journal of Nursing Research, 12(49), 68-75. magiran.com/p1745608
آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک، علیرضا نیکبخت نصر ابادی، علیرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1396؛ 12(49): 68-75. magiran.com/p1745608
Arman Azadi, Masumeh Bastami , Massoumeh Mmalek, Alireza Nikbakht Nasr Abadi, Alireza Bastami, Fatemeh Pashaii Sabet, Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes, Iranian Journal of Nursing Research, 2017; 12(49): 68-75. magiran.com/p1745608
آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک، علیرضا نیکبخت نصر ابادی، علیرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، "بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان"، مجله پژوهش پرستاری ایران 12، شماره 49 (1396): 68-75. magiran.com/p1745608
Arman Azadi, Masumeh Bastami , Massoumeh Mmalek, Alireza Nikbakht Nasr Abadi, Alireza Bastami, Fatemeh Pashaii Sabet, "Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes", Iranian Journal of Nursing Research 12, no.49 (2017): 68-75. magiran.com/p1745608
آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک، علیرضا نیکبخت نصر ابادی، علیرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، (1396). 'بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 12(49)، صص.68-75. magiran.com/p1745608
Arman Azadi, Masumeh Bastami , Massoumeh Mmalek, Alireza Nikbakht Nasr Abadi, Alireza Bastami, Fatemeh Pashaii Sabet, (2017). 'Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes', Iranian Journal of Nursing Research, 12(49), pp.68-75. magiran.com/p1745608
آرمان آزادی؛ معصومه بستامی؛ معصومه مالک؛ علیرضا نیکبخت نصر ابادی؛ علیرضا بستامی؛ فاطمه پاشایی ثابت. "بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان". مجله پژوهش پرستاری ایران، 12 ،49 ، 1396، 68-75. magiran.com/p1745608
Arman Azadi; Masumeh Bastami ; Massoumeh Mmalek; Alireza Nikbakht Nasr Abadi; Alireza Bastami; Fatemeh Pashaii Sabet. "Effect of Fall-Preventive Program on Fear of Falling, Falling Frequency, and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Homes", Iranian Journal of Nursing Research, 12, 49, 2017, 68-75. magiran.com/p1745608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال