ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان رستگار کوتنایی، زهرا مصلی نژاد، مهرداد نقی خانی، کامران عزتی، اکبر بیگلریان، مهدی نوروزی، مریم قدرتی، (1396). تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، 13. magiran.com/p1745902
Forouzan Rastgar Koutenaei, Zahra Mosallanezhad, Mehrdad Naghikhani, Kamran Ezati, Akbar Biglarian, Mahdi Nouroozi, Maryam Ghodrati, (2017). The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis, Physical Treatments Journal, 7(1), 13. magiran.com/p1745902
فروزان رستگار کوتنایی، زهرا مصلی نژاد، مهرداد نقی خانی، کامران عزتی، اکبر بیگلریان، مهدی نوروزی، مریم قدرتی، تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو. فصلنامه فیزیک درمانی، 1396؛ 7(1): 13. magiran.com/p1745902
Forouzan Rastgar Koutenaei, Zahra Mosallanezhad, Mehrdad Naghikhani, Kamran Ezati, Akbar Biglarian, Mahdi Nouroozi, Maryam Ghodrati, The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis, Physical Treatments Journal, 2017; 7(1): 13. magiran.com/p1745902
فروزان رستگار کوتنایی، زهرا مصلی نژاد، مهرداد نقی خانی، کامران عزتی، اکبر بیگلریان، مهدی نوروزی، مریم قدرتی، "تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو"، فصلنامه فیزیک درمانی 7، شماره 1 (1396): 13. magiran.com/p1745902
Forouzan Rastgar Koutenaei, Zahra Mosallanezhad, Mehrdad Naghikhani, Kamran Ezati, Akbar Biglarian, Mahdi Nouroozi, Maryam Ghodrati, "The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis", Physical Treatments Journal 7, no.1 (2017): 13. magiran.com/p1745902
فروزان رستگار کوتنایی، زهرا مصلی نژاد، مهرداد نقی خانی، کامران عزتی، اکبر بیگلریان، مهدی نوروزی، مریم قدرتی، (1396). 'تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو'، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، صص.13. magiran.com/p1745902
Forouzan Rastgar Koutenaei, Zahra Mosallanezhad, Mehrdad Naghikhani, Kamran Ezati, Akbar Biglarian, Mahdi Nouroozi, Maryam Ghodrati, (2017). 'The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis', Physical Treatments Journal, 7(1), pp.13. magiran.com/p1745902
فروزان رستگار کوتنایی؛ زهرا مصلی نژاد؛ مهرداد نقی خانی؛ کامران عزتی؛ اکبر بیگلریان؛ مهدی نوروزی؛ مریم قدرتی. "تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو". فصلنامه فیزیک درمانی، 7 ،1 ، 1396، 13. magiran.com/p1745902
Forouzan Rastgar Koutenaei; Zahra Mosallanezhad; Mehrdad Naghikhani; Kamran Ezati; Akbar Biglarian; Mahdi Nouroozi; Maryam Ghodrati. "The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis", Physical Treatments Journal, 7, 1, 2017, 13. magiran.com/p1745902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال