ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان کمالی حکیم، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ، جواد صراف زاده، کامران عزتی، (1396). مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، 49. magiran.com/p1745908
Iman Kamali Hakim, Ismail Ebrahimi Takamjani, Javad Sarrafzadeh, Kamran Ezzati, (2017). Comparing the Immediate Effects of Dry Needling Associated With and Without Receiving Local Twitch Response on the Clinical Parameters of Pain, Pressure Pain Threshold and Disability in Patients With Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle, Physical Treatments Journal, 7(1), 49. magiran.com/p1745908
ایمان کمالی حکیم، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ، جواد صراف زاده، کامران عزتی، مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی. فصلنامه فیزیک درمانی، 1396؛ 7(1): 49. magiran.com/p1745908
Iman Kamali Hakim, Ismail Ebrahimi Takamjani, Javad Sarrafzadeh, Kamran Ezzati, Comparing the Immediate Effects of Dry Needling Associated With and Without Receiving Local Twitch Response on the Clinical Parameters of Pain, Pressure Pain Threshold and Disability in Patients With Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle, Physical Treatments Journal, 2017; 7(1): 49. magiran.com/p1745908
ایمان کمالی حکیم، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ، جواد صراف زاده، کامران عزتی، "مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی"، فصلنامه فیزیک درمانی 7، شماره 1 (1396): 49. magiran.com/p1745908
Iman Kamali Hakim, Ismail Ebrahimi Takamjani, Javad Sarrafzadeh, Kamran Ezzati, "Comparing the Immediate Effects of Dry Needling Associated With and Without Receiving Local Twitch Response on the Clinical Parameters of Pain, Pressure Pain Threshold and Disability in Patients With Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle", Physical Treatments Journal 7, no.1 (2017): 49. magiran.com/p1745908
ایمان کمالی حکیم، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ، جواد صراف زاده، کامران عزتی، (1396). 'مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی'، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، صص.49. magiran.com/p1745908
Iman Kamali Hakim, Ismail Ebrahimi Takamjani, Javad Sarrafzadeh, Kamran Ezzati, (2017). 'Comparing the Immediate Effects of Dry Needling Associated With and Without Receiving Local Twitch Response on the Clinical Parameters of Pain, Pressure Pain Threshold and Disability in Patients With Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle', Physical Treatments Journal, 7(1), pp.49. magiran.com/p1745908
ایمان کمالی حکیم؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ؛ جواد صراف زاده؛ کامران عزتی. "مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی". فصلنامه فیزیک درمانی، 7 ،1 ، 1396، 49. magiran.com/p1745908
Iman Kamali Hakim; Ismail Ebrahimi Takamjani; Javad Sarrafzadeh; Kamran Ezzati. "Comparing the Immediate Effects of Dry Needling Associated With and Without Receiving Local Twitch Response on the Clinical Parameters of Pain, Pressure Pain Threshold and Disability in Patients With Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle", Physical Treatments Journal, 7, 1, 2017, 49. magiran.com/p1745908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال