ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین رسولی، علی اشرف جمشیدی، سهیل سوهانی، (1396). مقایسه نسبت تقارن قدرت ایزومتریک عضلات شانه و کتفی- سینه ای در ورزشکاران والیبالیست و فوتسالیست، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، 41. magiran.com/p1745909
Afshin Rasouli, Aliashraf Jamshidi, Soheil Sohani, (2017). Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles in Volleyball and Futsal Athletes, Physical Treatments Journal, 7(1), 41. magiran.com/p1745909
افشین رسولی، علی اشرف جمشیدی، سهیل سوهانی، مقایسه نسبت تقارن قدرت ایزومتریک عضلات شانه و کتفی- سینه ای در ورزشکاران والیبالیست و فوتسالیست. فصلنامه فیزیک درمانی، 1396؛ 7(1): 41. magiran.com/p1745909
Afshin Rasouli, Aliashraf Jamshidi, Soheil Sohani, Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles in Volleyball and Futsal Athletes, Physical Treatments Journal, 2017; 7(1): 41. magiran.com/p1745909
افشین رسولی، علی اشرف جمشیدی، سهیل سوهانی، "مقایسه نسبت تقارن قدرت ایزومتریک عضلات شانه و کتفی- سینه ای در ورزشکاران والیبالیست و فوتسالیست"، فصلنامه فیزیک درمانی 7، شماره 1 (1396): 41. magiran.com/p1745909
Afshin Rasouli, Aliashraf Jamshidi, Soheil Sohani, "Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles in Volleyball and Futsal Athletes", Physical Treatments Journal 7, no.1 (2017): 41. magiran.com/p1745909
افشین رسولی، علی اشرف جمشیدی، سهیل سوهانی، (1396). 'مقایسه نسبت تقارن قدرت ایزومتریک عضلات شانه و کتفی- سینه ای در ورزشکاران والیبالیست و فوتسالیست'، فصلنامه فیزیک درمانی، 7(1)، صص.41. magiran.com/p1745909
Afshin Rasouli, Aliashraf Jamshidi, Soheil Sohani, (2017). 'Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles in Volleyball and Futsal Athletes', Physical Treatments Journal, 7(1), pp.41. magiran.com/p1745909
افشین رسولی؛ علی اشرف جمشیدی؛ سهیل سوهانی. "مقایسه نسبت تقارن قدرت ایزومتریک عضلات شانه و کتفی- سینه ای در ورزشکاران والیبالیست و فوتسالیست". فصلنامه فیزیک درمانی، 7 ،1 ، 1396، 41. magiran.com/p1745909
Afshin Rasouli; Aliashraf Jamshidi; Soheil Sohani. "Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles in Volleyball and Futsal Athletes", Physical Treatments Journal, 7, 1, 2017, 41. magiran.com/p1745909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال