به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعید حیدرنژاد ، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری کنج، (1396). بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(4)، 23-34. magiran.com/p1746011
Mohammad Saeed Heydarnejad , Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Konj, (2017). A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(4), 23-34. magiran.com/p1746011
محمد سعید حیدرنژاد ، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری کنج، بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1396؛ 19(4): 23-34. magiran.com/p1746011
Mohammad Saeed Heydarnejad , Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Konj, A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2017; 19(4): 23-34. magiran.com/p1746011
محمد سعید حیدرنژاد ، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری کنج، "بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19، شماره 4 (1396): 23-34. magiran.com/p1746011
Mohammad Saeed Heydarnejad , Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Konj, "A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 19, no.4 (2017): 23-34. magiran.com/p1746011
محمد سعید حیدرنژاد ، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری کنج، (1396). 'بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(4)، صص.23-34. magiran.com/p1746011
Mohammad Saeed Heydarnejad , Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Konj, (2017). 'A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(4), pp.23-34. magiran.com/p1746011
محمد سعید حیدرنژاد ؛ گلی قاسمی؛ جهانگیر کبوتری کنج. "بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک آزمایشگاهی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19 ،4 ، 1396، 23-34. magiran.com/p1746011
Mohammad Saeed Heydarnejad ; Goli Ghasemi; Jahangir Kaboutari Konj. "A review of silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices in small male laboratory mice Mus musculus", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19, 4, 2017, 23-34. magiran.com/p1746011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال