ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Alberto Ferreira da Silva Junior, Gustavo Silvestre de Magalhaes Rocha, Ademir Franco, Rhonan Ferreira Silva, Cami, la Fialhoda Silva Neves de Araujo, (2017). Deep neck infection after third molar extraction: A case report, Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 11(3), 166-169. magiran.com/p1746301
Alberto Ferreira da Silva Junior, Gustavo Silvestre de Magalhaes Rocha, Ademir Franco, Rhonan Ferreira Silva, Cami, la Fialhoda Silva Neves de Araujo, Deep neck infection after third molar extraction: A case report, Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2017; 11(3): 166-169. magiran.com/p1746301
Alberto Ferreira da Silva Junior, Gustavo Silvestre de Magalhaes Rocha, Ademir Franco, Rhonan Ferreira Silva, Cami, la Fialhoda Silva Neves de Araujo, "Deep neck infection after third molar extraction: A case report", Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 11, no.3 (2017): 166-169. magiran.com/p1746301
Alberto Ferreira da Silva Junior, Gustavo Silvestre de Magalhaes Rocha, Ademir Franco, Rhonan Ferreira Silva, Cami, la Fialhoda Silva Neves de Araujo, (2017). 'Deep neck infection after third molar extraction: A case report', Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 11(3), pp.166-169. magiran.com/p1746301
Alberto Ferreira da Silva Junior; Gustavo Silvestre de Magalhaes Rocha; Ademir Franco; Rhonan Ferreira Silva; Cami; la Fialhoda Silva Neves de Araujo. "Deep neck infection after third molar extraction: A case report", Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 11, 3, 2017, 166-169. magiran.com/p1746301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال