ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی مقدادی، مهدی میرزامحمد، (1396). مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 13(1)، 67. magiran.com/p1746310
Mohammad Mahdi Meghdadi, Mahdi Mirza Mohammad, (2017). Liability Arising From Import, Manufacture, Formulation and Utilization of Pesticides with a Review on Australian Regulations, , 13(1), 67. magiran.com/p1746310
محمدمهدی مقدادی، مهدی میرزامحمد، مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا. نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 1396؛ 13(1): 67. magiran.com/p1746310
Mohammad Mahdi Meghdadi, Mahdi Mirza Mohammad, Liability Arising From Import, Manufacture, Formulation and Utilization of Pesticides with a Review on Australian Regulations, , 2017; 13(1): 67. magiran.com/p1746310
محمدمهدی مقدادی، مهدی میرزامحمد، "مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا"، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 13، شماره 1 (1396): 67. magiran.com/p1746310
Mohammad Mahdi Meghdadi, Mahdi Mirza Mohammad, "Liability Arising From Import, Manufacture, Formulation and Utilization of Pesticides with a Review on Australian Regulations", 13, no.1 (2017): 67. magiran.com/p1746310
محمدمهدی مقدادی، مهدی میرزامحمد، (1396). 'مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا'، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 13(1)، صص.67. magiran.com/p1746310
Mohammad Mahdi Meghdadi, Mahdi Mirza Mohammad, (2017). 'Liability Arising From Import, Manufacture, Formulation and Utilization of Pesticides with a Review on Australian Regulations', , 13(1), pp.67. magiran.com/p1746310
محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد. "مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا". نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 13 ،1 ، 1396، 67. magiran.com/p1746310
Mohammad Mahdi Meghdadi; Mahdi Mirza Mohammad. "Liability Arising From Import, Manufacture, Formulation and Utilization of Pesticides with a Review on Australian Regulations", , 13, 1, 2017, 67. magiran.com/p1746310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال