ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه تقوی، (1396). شیوه های مدیریتی پیامبر (ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، 7. magiran.com/p1746499
Hediyeh Taghavi , (2017). Prophet Muhammad's (PBUH) Management Practices in Converging the Medina Market to the Economic Teachings of Islam, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), 7. magiran.com/p1746499
هدیه تقوی، شیوه های مدیریتی پیامبر (ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1396؛ 8(27): 7. magiran.com/p1746499
Hediyeh Taghavi , Prophet Muhammad's (PBUH) Management Practices in Converging the Medina Market to the Economic Teachings of Islam, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2017; 8(27): 7. magiran.com/p1746499
هدیه تقوی، "شیوه های مدیریتی پیامبر (ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 8، شماره 27 (1396): 7. magiran.com/p1746499
Hediyeh Taghavi , "Prophet Muhammad's (PBUH) Management Practices in Converging the Medina Market to the Economic Teachings of Islam", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 8, no.27 (2017): 7. magiran.com/p1746499
هدیه تقوی، (1396). 'شیوه های مدیریتی پیامبر (ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، صص.7. magiran.com/p1746499
Hediyeh Taghavi , (2017). 'Prophet Muhammad's (PBUH) Management Practices in Converging the Medina Market to the Economic Teachings of Islam', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), pp.7. magiran.com/p1746499
هدیه تقوی. "شیوه های مدیریتی پیامبر (ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8 ،27 ، 1396، 7. magiran.com/p1746499
Hediyeh Taghavi . "Prophet Muhammad's (PBUH) Management Practices in Converging the Medina Market to the Economic Teachings of Islam", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8, 27, 2017, 7. magiran.com/p1746499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال