ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله حاجی زاده، (1396). مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات)، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، 27. magiran.com/p1746501
Yadollah Hajizadeh , (2017). Imam's (AS) Confrontation with the Ethical Nihilists's Intellectual and Cultural Deviations (with an Emphasis on Deferrers and Extremists), The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), 27. magiran.com/p1746501
یدالله حاجی زاده، مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات). فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1396؛ 8(27): 27. magiran.com/p1746501
Yadollah Hajizadeh , Imam's (AS) Confrontation with the Ethical Nihilists's Intellectual and Cultural Deviations (with an Emphasis on Deferrers and Extremists), The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2017; 8(27): 27. magiran.com/p1746501
یدالله حاجی زاده، "مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات)"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 8، شماره 27 (1396): 27. magiran.com/p1746501
Yadollah Hajizadeh , "Imam's (AS) Confrontation with the Ethical Nihilists's Intellectual and Cultural Deviations (with an Emphasis on Deferrers and Extremists)", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 8, no.27 (2017): 27. magiran.com/p1746501
یدالله حاجی زاده، (1396). 'مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات)'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، صص.27. magiran.com/p1746501
Yadollah Hajizadeh , (2017). 'Imam's (AS) Confrontation with the Ethical Nihilists's Intellectual and Cultural Deviations (with an Emphasis on Deferrers and Extremists)', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), pp.27. magiran.com/p1746501
یدالله حاجی زاده. "مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات)". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8 ،27 ، 1396، 27. magiran.com/p1746501
Yadollah Hajizadeh . "Imam's (AS) Confrontation with the Ethical Nihilists's Intellectual and Cultural Deviations (with an Emphasis on Deferrers and Extremists)", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8, 27, 2017, 27. magiran.com/p1746501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال