ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اشرفی، سید احمدرضا خضری، (1396). بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول)، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، 63. magiran.com/p1746504
Hossein Ashrafi, Seyed Ahmad Reza Khezri , (2017). A Comparative Study of the Legitimate Foundations of the Umayyads and the Abbasids (The First Era), The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), 63. magiran.com/p1746504
حسین اشرفی، سید احمدرضا خضری، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول). فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1396؛ 8(27): 63. magiran.com/p1746504
Hossein Ashrafi, Seyed Ahmad Reza Khezri , A Comparative Study of the Legitimate Foundations of the Umayyads and the Abbasids (The First Era), The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2017; 8(27): 63. magiran.com/p1746504
حسین اشرفی، سید احمدرضا خضری، "بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول)"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 8، شماره 27 (1396): 63. magiran.com/p1746504
Hossein Ashrafi, Seyed Ahmad Reza Khezri , "A Comparative Study of the Legitimate Foundations of the Umayyads and the Abbasids (The First Era)", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 8, no.27 (2017): 63. magiran.com/p1746504
حسین اشرفی، سید احمدرضا خضری، (1396). 'بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول)'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8(27)، صص.63. magiran.com/p1746504
Hossein Ashrafi, Seyed Ahmad Reza Khezri , (2017). 'A Comparative Study of the Legitimate Foundations of the Umayyads and the Abbasids (The First Era)', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8(27), pp.63. magiran.com/p1746504
حسین اشرفی؛ سید احمدرضا خضری. "بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول)". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 8 ،27 ، 1396، 63. magiran.com/p1746504
Hossein Ashrafi; Seyed Ahmad Reza Khezri . "A Comparative Study of the Legitimate Foundations of the Umayyads and the Abbasids (The First Era)", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 8, 27, 2017, 63. magiran.com/p1746504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال