ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا رضوی زاده ، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی، (1396). موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(38)، 41-69. magiran.com/p1747620
Neda Razavizadeh , Ali Yousefi, Hossein Behravan, Ali Asghar Saidi, (2017). Justification of Conspicuous Consumption: A Study of Consumption of Commodities and Services of Body Management among Women in Mashhad, Strategy for Culture, 10(38), 41-69. magiran.com/p1747620
ندا رضوی زاده ، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی، موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 1396؛ 10(38): 41-69. magiran.com/p1747620
Neda Razavizadeh , Ali Yousefi, Hossein Behravan, Ali Asghar Saidi, Justification of Conspicuous Consumption: A Study of Consumption of Commodities and Services of Body Management among Women in Mashhad, Strategy for Culture, 2017; 10(38): 41-69. magiran.com/p1747620
ندا رضوی زاده ، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی، "موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد"، فصلنامه راهبرد فرهنگ 10، شماره 38 (1396): 41-69. magiran.com/p1747620
Neda Razavizadeh , Ali Yousefi, Hossein Behravan, Ali Asghar Saidi, "Justification of Conspicuous Consumption: A Study of Consumption of Commodities and Services of Body Management among Women in Mashhad", Strategy for Culture 10, no.38 (2017): 41-69. magiran.com/p1747620
ندا رضوی زاده ، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی، (1396). 'موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد'، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(38)، صص.41-69. magiran.com/p1747620
Neda Razavizadeh , Ali Yousefi, Hossein Behravan, Ali Asghar Saidi, (2017). 'Justification of Conspicuous Consumption: A Study of Consumption of Commodities and Services of Body Management among Women in Mashhad', Strategy for Culture, 10(38), pp.41-69. magiran.com/p1747620
ندا رضوی زاده ؛ علی یوسفی؛ حسین بهروان؛ علی اصغر سعیدی. "موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد". فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10 ،38 ، 1396، 41-69. magiran.com/p1747620
Neda Razavizadeh ; Ali Yousefi; Hossein Behravan; Ali Asghar Saidi. "Justification of Conspicuous Consumption: A Study of Consumption of Commodities and Services of Body Management among Women in Mashhad", Strategy for Culture, 10, 38, 2017, 41-69. magiran.com/p1747620
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال