ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید کرمی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، هومن لطیفی، (1396). بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان ایلام)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(3)، 452-462. magiran.com/p1747832
Omid Karami, Asghar Fallah , Shaban Shataei, Hooman Latifi, (2017). Investigation on the feasibility of mapping of oak forest dieback severity using Worldview-2 satellite data (Case study: Ilam forests), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(3), 452-462. magiran.com/p1747832
امید کرمی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، هومن لطیفی، بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان ایلام). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1396؛ 25(3): 452-462. magiran.com/p1747832
Omid Karami, Asghar Fallah , Shaban Shataei, Hooman Latifi, Investigation on the feasibility of mapping of oak forest dieback severity using Worldview-2 satellite data (Case study: Ilam forests), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2017; 25(3): 452-462. magiran.com/p1747832
امید کرمی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، هومن لطیفی، "بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان ایلام)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 25، شماره 3 (1396): 452-462. magiran.com/p1747832
Omid Karami, Asghar Fallah , Shaban Shataei, Hooman Latifi, "Investigation on the feasibility of mapping of oak forest dieback severity using Worldview-2 satellite data (Case study: Ilam forests)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 25, no.3 (2017): 452-462. magiran.com/p1747832
امید کرمی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، هومن لطیفی، (1396). 'بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان ایلام)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(3)، صص.452-462. magiran.com/p1747832
Omid Karami, Asghar Fallah , Shaban Shataei, Hooman Latifi, (2017). 'Investigation on the feasibility of mapping of oak forest dieback severity using Worldview-2 satellite data (Case study: Ilam forests)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(3), pp.452-462. magiran.com/p1747832
امید کرمی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی؛ هومن لطیفی. "بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان ایلام)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25 ،3 ، 1396، 452-462. magiran.com/p1747832
Omid Karami; Asghar Fallah ; Shaban Shataei; Hooman Latifi. "Investigation on the feasibility of mapping of oak forest dieback severity using Worldview-2 satellite data (Case study: Ilam forests)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25, 3, 2017, 452-462. magiran.com/p1747832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال