ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا قربانی، همایون مرادنژادی، مهدی حیدری، (1396). بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(3)، 431-440. magiran.com/p1747834
Soheyla Ghorbani, Homayoun Moradnezhadi , Mehdi Heydari, (2017). Investigation on social effects of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) decline (Case study: Rural areas of Malekshahi county in Ilam province), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(3), 431-440. magiran.com/p1747834
سهیلا قربانی، همایون مرادنژادی، مهدی حیدری، بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1396؛ 25(3): 431-440. magiran.com/p1747834
Soheyla Ghorbani, Homayoun Moradnezhadi , Mehdi Heydari, Investigation on social effects of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) decline (Case study: Rural areas of Malekshahi county in Ilam province), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2017; 25(3): 431-440. magiran.com/p1747834
سهیلا قربانی، همایون مرادنژادی، مهدی حیدری، "بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 25، شماره 3 (1396): 431-440. magiran.com/p1747834
Soheyla Ghorbani, Homayoun Moradnezhadi , Mehdi Heydari, "Investigation on social effects of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) decline (Case study: Rural areas of Malekshahi county in Ilam province)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 25, no.3 (2017): 431-440. magiran.com/p1747834
سهیلا قربانی، همایون مرادنژادی، مهدی حیدری، (1396). 'بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(3)، صص.431-440. magiran.com/p1747834
Soheyla Ghorbani, Homayoun Moradnezhadi , Mehdi Heydari, (2017). 'Investigation on social effects of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) decline (Case study: Rural areas of Malekshahi county in Ilam province)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(3), pp.431-440. magiran.com/p1747834
سهیلا قربانی؛ همایون مرادنژادی؛ مهدی حیدری. "بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25 ،3 ، 1396، 431-440. magiran.com/p1747834
Soheyla Ghorbani; Homayoun Moradnezhadi ; Mehdi Heydari. "Investigation on social effects of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) decline (Case study: Rural areas of Malekshahi county in Ilam province)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25, 3, 2017, 431-440. magiran.com/p1747834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال