ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا مجتبایی، سید محمدرضا علوی زاده، (1396). مقایسه تاثیر دو درمان فراشناختی و شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20(1)، 36. magiran.com/p1747904
Mina Mojtabaei, S. Mohammad Reza Alavizadeh, (2017). Comparative Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Decreasing Anxiety and Worry of individuals with Generalized Anxiety Disorder, Psychological Research, 20(1), 36. magiran.com/p1747904
مینا مجتبایی، سید محمدرضا علوی زاده، مقایسه تاثیر دو درمان فراشناختی و شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر. نشریه پژوهشهای روان شناختی، 1396؛ 20(1): 36. magiran.com/p1747904
Mina Mojtabaei, S. Mohammad Reza Alavizadeh, Comparative Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Decreasing Anxiety and Worry of individuals with Generalized Anxiety Disorder, Psychological Research, 2017; 20(1): 36. magiran.com/p1747904
مینا مجتبایی، سید محمدرضا علوی زاده، "مقایسه تاثیر دو درمان فراشناختی و شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر"، نشریه پژوهشهای روان شناختی 20، شماره 1 (1396): 36. magiran.com/p1747904
Mina Mojtabaei, S. Mohammad Reza Alavizadeh, "Comparative Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Decreasing Anxiety and Worry of individuals with Generalized Anxiety Disorder", Psychological Research 20, no.1 (2017): 36. magiran.com/p1747904
مینا مجتبایی، سید محمدرضا علوی زاده، (1396). 'مقایسه تاثیر دو درمان فراشناختی و شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر'، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20(1)، صص.36. magiran.com/p1747904
Mina Mojtabaei, S. Mohammad Reza Alavizadeh, (2017). 'Comparative Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Decreasing Anxiety and Worry of individuals with Generalized Anxiety Disorder', Psychological Research, 20(1), pp.36. magiran.com/p1747904
مینا مجتبایی؛ سید محمدرضا علوی زاده. "مقایسه تاثیر دو درمان فراشناختی و شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر". نشریه پژوهشهای روان شناختی، 20 ،1 ، 1396، 36. magiran.com/p1747904
Mina Mojtabaei; S. Mohammad Reza Alavizadeh. "Comparative Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Decreasing Anxiety and Worry of individuals with Generalized Anxiety Disorder", Psychological Research, 20, 1, 2017, 36. magiran.com/p1747904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال