ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد رضایی فارسانی، محبوبه فرخ پور ، (1396). بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، 71-83. magiran.com/p1748180
Milad Rezaei Farsani, Mahboubeh Farokhpour , (2017). Study of the Rate, Type and Factors Affecting Drug Errors from the Perspective of Nurses Working in Intensive Care and Emergency Unite of Educational Hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 4(2), 71-83. magiran.com/p1748180
میلاد رضایی فارسانی، محبوبه فرخ پور ، بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1396؛ 4(2): 71-83. magiran.com/p1748180
Milad Rezaei Farsani, Mahboubeh Farokhpour , Study of the Rate, Type and Factors Affecting Drug Errors from the Perspective of Nurses Working in Intensive Care and Emergency Unite of Educational Hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 2017; 4(2): 71-83. magiran.com/p1748180
میلاد رضایی فارسانی، محبوبه فرخ پور ، "بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 4، شماره 2 (1396): 71-83. magiran.com/p1748180
Milad Rezaei Farsani, Mahboubeh Farokhpour , "Study of the Rate, Type and Factors Affecting Drug Errors from the Perspective of Nurses Working in Intensive Care and Emergency Unite of Educational Hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education 4, no.2 (2017): 71-83. magiran.com/p1748180
میلاد رضایی فارسانی، محبوبه فرخ پور ، (1396). 'بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، صص.71-83. magiran.com/p1748180
Milad Rezaei Farsani, Mahboubeh Farokhpour , (2017). 'Study of the Rate, Type and Factors Affecting Drug Errors from the Perspective of Nurses Working in Intensive Care and Emergency Unite of Educational Hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences', Development Strategies in Medical Education, 4(2), pp.71-83. magiran.com/p1748180
میلاد رضایی فارسانی؛ محبوبه فرخ پور . "بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 ،2 ، 1396، 71-83. magiran.com/p1748180
Milad Rezaei Farsani; Mahboubeh Farokhpour . "Study of the Rate, Type and Factors Affecting Drug Errors from the Perspective of Nurses Working in Intensive Care and Emergency Unite of Educational Hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education, 4, 2, 2017, 71-83. magiran.com/p1748180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال