ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمنصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی ، زهرا صداقت، افروز حاجی پور، (1396). انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، 50-59. magiran.com/p1748184
Seyed Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeyhooni , Zahra Sedaghat, Afroz Hajipour, (2017). Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 4(2), 50-59. magiran.com/p1748184
سیدمنصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی ، زهرا صداقت، افروز حاجی پور، انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1396؛ 4(2): 50-59. magiran.com/p1748184
Seyed Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeyhooni , Zahra Sedaghat, Afroz Hajipour, Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 2017; 4(2): 50-59. magiran.com/p1748184
سیدمنصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی ، زهرا صداقت، افروز حاجی پور، "انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 4، شماره 2 (1396): 50-59. magiran.com/p1748184
Seyed Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeyhooni , Zahra Sedaghat, Afroz Hajipour, "Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education 4, no.2 (2017): 50-59. magiran.com/p1748184
سیدمنصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی ، زهرا صداقت، افروز حاجی پور، (1396). 'انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، صص.50-59. magiran.com/p1748184
Seyed Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeyhooni , Zahra Sedaghat, Afroz Hajipour, (2017). 'Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences', Development Strategies in Medical Education, 4(2), pp.50-59. magiran.com/p1748184
سیدمنصور کشفی؛ مریم یزدانخواه؛ علی خانی جیحونی ؛ زهرا صداقت؛ افروز حاجی پور. "انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 ،2 ، 1396، 50-59. magiran.com/p1748184
Seyed Mansour Kashfi; Maryam Yazdankhah; Ali Khani Jeyhooni ; Zahra Sedaghat; Afroz Hajipour. "Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education, 4, 2, 2017, 50-59. magiran.com/p1748184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال