ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گل سادات هاشمی، اکرم ثناگو ، مریم عظیمی، (1396). بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، 15-26. magiran.com/p1748187
Gol Sadat Hashemi, Akram Sanagoo , Maryam Azimi, (2017). The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan, Development Strategies in Medical Education, 4(2), 15-26. magiran.com/p1748187
گل سادات هاشمی، اکرم ثناگو ، مریم عظیمی، بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1396؛ 4(2): 15-26. magiran.com/p1748187
Gol Sadat Hashemi, Akram Sanagoo , Maryam Azimi, The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan, Development Strategies in Medical Education, 2017; 4(2): 15-26. magiran.com/p1748187
گل سادات هاشمی، اکرم ثناگو ، مریم عظیمی، "بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 4، شماره 2 (1396): 15-26. magiran.com/p1748187
Gol Sadat Hashemi, Akram Sanagoo , Maryam Azimi, "The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan", Development Strategies in Medical Education 4, no.2 (2017): 15-26. magiran.com/p1748187
گل سادات هاشمی، اکرم ثناگو ، مریم عظیمی، (1396). 'بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، صص.15-26. magiran.com/p1748187
Gol Sadat Hashemi, Akram Sanagoo , Maryam Azimi, (2017). 'The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan', Development Strategies in Medical Education, 4(2), pp.15-26. magiran.com/p1748187
گل سادات هاشمی؛ اکرم ثناگو ؛ مریم عظیمی. "بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 ،2 ، 1396، 15-26. magiran.com/p1748187
Gol Sadat Hashemi; Akram Sanagoo ; Maryam Azimi. "The Relationship between Study Habits and Ambiguity Tolerance with Hyperactivity in Graduate Students Azad University of Gorgan", Development Strategies in Medical Education, 4, 2, 2017, 15-26. magiran.com/p1748187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال