ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز گیوه چی، شکوه نوابی نژاد ، ولی الله فرزاد، (1396). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(5)، 333-346. magiran.com/p1748396
Elnaz Givehchi, Shokouh Navabinejad, Valiollah Farzad, (2017). Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(5), 333-346. magiran.com/p1748396
الناز گیوه چی، شکوه نوابی نژاد ، ولی الله فرزاد، مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(5): 333-346. magiran.com/p1748396
Elnaz Givehchi, Shokouh Navabinejad, Valiollah Farzad, Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2017; 25(5): 333-346. magiran.com/p1748396
الناز گیوه چی، شکوه نوابی نژاد ، ولی الله فرزاد، "مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 5 (1396): 333-346. magiran.com/p1748396
Elnaz Givehchi, Shokouh Navabinejad, Valiollah Farzad, "Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.5 (2017): 333-346. magiran.com/p1748396
الناز گیوه چی، شکوه نوابی نژاد ، ولی الله فرزاد، (1396). 'مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(5)، صص.333-346. magiran.com/p1748396
Elnaz Givehchi, Shokouh Navabinejad, Valiollah Farzad, (2017). 'Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(5), pp.333-346. magiran.com/p1748396
الناز گیوه چی؛ شکوه نوابی نژاد ؛ ولی الله فرزاد. "مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،5 ، 1396، 333-346. magiran.com/p1748396
Elnaz Givehchi; Shokouh Navabinejad; Valiollah Farzad. "Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 5, 2017, 333-346. magiran.com/p1748396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال