ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز نجار، فاطمه شرفی، پوراندخت افشاری ، محمدحسین حقیقی زاده، (1396). بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(7)، 44-49. magiran.com/p1748570
Shahnaz Najar, Fatemeh Sharafi, Poorandokht Afshari , Mohammad Hosein Haghighizadeh, (2017). The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(7), 44-49. magiran.com/p1748570
شهناز نجار، فاطمه شرفی، پوراندخت افشاری ، محمدحسین حقیقی زاده، بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(7): 44-49. magiran.com/p1748570
Shahnaz Najar, Fatemeh Sharafi, Poorandokht Afshari , Mohammad Hosein Haghighizadeh, The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(7): 44-49. magiran.com/p1748570
شهناز نجار، فاطمه شرفی، پوراندخت افشاری ، محمدحسین حقیقی زاده، "بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 7 (1396): 44-49. magiran.com/p1748570
Shahnaz Najar, Fatemeh Sharafi, Poorandokht Afshari , Mohammad Hosein Haghighizadeh, "The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.7 (2017): 44-49. magiran.com/p1748570
شهناز نجار، فاطمه شرفی، پوراندخت افشاری ، محمدحسین حقیقی زاده، (1396). 'بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(7)، صص.44-49. magiran.com/p1748570
Shahnaz Najar, Fatemeh Sharafi, Poorandokht Afshari , Mohammad Hosein Haghighizadeh, (2017). 'The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(7), pp.44-49. magiran.com/p1748570
شهناز نجار؛ فاطمه شرفی؛ پوراندخت افشاری ؛ محمدحسین حقیقی زاده. "بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،7 ، 1396، 44-49. magiran.com/p1748570
Shahnaz Najar; Fatemeh Sharafi; Poorandokht Afshari ; Mohammad Hosein Haghighizadeh. "The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 7, 2017, 44-49. magiran.com/p1748570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال