ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا اورنگ، گیتا اسلامی، فاطمه فلاح، شیوا ایرانی، محمد رهبر، (1396). تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 11(3)، 19-26. magiran.com/p1748628
Mina Owrang, Gita Eslami , Fatemeh Fallah, Shiva Irani, Mohammad Rahbar, (2017). Molecular Detection of ISAba2 among Carbapenem Hydrolyzing Class D β-Lactamasese Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Hospitals, Iranian Journal of Medical Microbiology, 11(3), 19-26. magiran.com/p1748628
مینا اورنگ، گیتا اسلامی، فاطمه فلاح، شیوا ایرانی، محمد رهبر، تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1396؛ 11(3): 19-26. magiran.com/p1748628
Mina Owrang, Gita Eslami , Fatemeh Fallah, Shiva Irani, Mohammad Rahbar, Molecular Detection of ISAba2 among Carbapenem Hydrolyzing Class D β-Lactamasese Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Hospitals, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2017; 11(3): 19-26. magiran.com/p1748628
مینا اورنگ، گیتا اسلامی، فاطمه فلاح، شیوا ایرانی، محمد رهبر، "تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 11، شماره 3 (1396): 19-26. magiran.com/p1748628
Mina Owrang, Gita Eslami , Fatemeh Fallah, Shiva Irani, Mohammad Rahbar, "Molecular Detection of ISAba2 among Carbapenem Hydrolyzing Class D β-Lactamasese Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Hospitals", Iranian Journal of Medical Microbiology 11, no.3 (2017): 19-26. magiran.com/p1748628
مینا اورنگ، گیتا اسلامی، فاطمه فلاح، شیوا ایرانی، محمد رهبر، (1396). 'تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 11(3)، صص.19-26. magiran.com/p1748628
Mina Owrang, Gita Eslami , Fatemeh Fallah, Shiva Irani, Mohammad Rahbar, (2017). 'Molecular Detection of ISAba2 among Carbapenem Hydrolyzing Class D β-Lactamasese Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Hospitals', Iranian Journal of Medical Microbiology, 11(3), pp.19-26. magiran.com/p1748628
مینا اورنگ؛ گیتا اسلامی؛ فاطمه فلاح؛ شیوا ایرانی؛ محمد رهبر. "تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 11 ،3 ، 1396، 19-26. magiran.com/p1748628
Mina Owrang; Gita Eslami ; Fatemeh Fallah; Shiva Irani; Mohammad Rahbar. "Molecular Detection of ISAba2 among Carbapenem Hydrolyzing Class D β-Lactamasese Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in Tehran Hospitals", Iranian Journal of Medical Microbiology, 11, 3, 2017, 19-26. magiran.com/p1748628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال