ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ماهوری، ابراهیم حسنی، نازلی کرمی، مهرداد عزیزپور، (1396). مقایسه گاباپنتین، پرگابالین و دارونما به عنوان پیش دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(5)، 367-373. magiran.com/p1748812
Alireza Mahoori, Ebrahim Hassani, Nazli Karami , Mehrdad Azizpoure, (2017). Comparison of gabapentin, pregabalin and placebo as premedication for attenuation of hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation, Tehran University Medical Journal, 75(5), 367-373. magiran.com/p1748812
علیرضا ماهوری، ابراهیم حسنی، نازلی کرمی، مهرداد عزیزپور، مقایسه گاباپنتین، پرگابالین و دارونما به عنوان پیش دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396؛ 75(5): 367-373. magiran.com/p1748812
Alireza Mahoori, Ebrahim Hassani, Nazli Karami , Mehrdad Azizpoure, Comparison of gabapentin, pregabalin and placebo as premedication for attenuation of hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation, Tehran University Medical Journal, 2017; 75(5): 367-373. magiran.com/p1748812
علیرضا ماهوری، ابراهیم حسنی، نازلی کرمی، مهرداد عزیزپور، "مقایسه گاباپنتین، پرگابالین و دارونما به عنوان پیش دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75، شماره 5 (1396): 367-373. magiran.com/p1748812
Alireza Mahoori, Ebrahim Hassani, Nazli Karami , Mehrdad Azizpoure, "Comparison of gabapentin, pregabalin and placebo as premedication for attenuation of hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation", Tehran University Medical Journal 75, no.5 (2017): 367-373. magiran.com/p1748812
علیرضا ماهوری، ابراهیم حسنی، نازلی کرمی، مهرداد عزیزپور، (1396). 'مقایسه گاباپنتین، پرگابالین و دارونما به عنوان پیش دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(5)، صص.367-373. magiran.com/p1748812
Alireza Mahoori, Ebrahim Hassani, Nazli Karami , Mehrdad Azizpoure, (2017). 'Comparison of gabapentin, pregabalin and placebo as premedication for attenuation of hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation', Tehran University Medical Journal, 75(5), pp.367-373. magiran.com/p1748812
علیرضا ماهوری؛ ابراهیم حسنی؛ نازلی کرمی؛ مهرداد عزیزپور. "مقایسه گاباپنتین، پرگابالین و دارونما به عنوان پیش دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75 ،5 ، 1396، 367-373. magiran.com/p1748812
Alireza Mahoori; Ebrahim Hassani; Nazli Karami ; Mehrdad Azizpoure. "Comparison of gabapentin, pregabalin and placebo as premedication for attenuation of hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation", Tehran University Medical Journal, 75, 5, 2017, 367-373. magiran.com/p1748812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال