ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون صابری افشار ، میر حامد شکریان، علی بنی آدم، رضا آویزه، حسین نجف زاده، مهدی پورمهدی، (1396). مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده، مجله طب دامی ایران، 11(3)، 255-265. magiran.com/p1748838
Fereidoon Saberi Afshar , Mirhamed Shekarian, Ali Baniadam, Reza Avizeh, Hossein Najafzadeh, Mehdi Pourmehdi, (2017). Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(3), 255-265. magiran.com/p1748838
فریدون صابری افشار ، میر حامد شکریان، علی بنی آدم، رضا آویزه، حسین نجف زاده، مهدی پورمهدی، مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده. مجله طب دامی ایران، 1396؛ 11(3): 255-265. magiran.com/p1748838
Fereidoon Saberi Afshar , Mirhamed Shekarian, Ali Baniadam, Reza Avizeh, Hossein Najafzadeh, Mehdi Pourmehdi, Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2017; 11(3): 255-265. magiran.com/p1748838
فریدون صابری افشار ، میر حامد شکریان، علی بنی آدم، رضا آویزه، حسین نجف زاده، مهدی پورمهدی، "مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده"، مجله طب دامی ایران 11، شماره 3 (1396): 255-265. magiran.com/p1748838
Fereidoon Saberi Afshar , Mirhamed Shekarian, Ali Baniadam, Reza Avizeh, Hossein Najafzadeh, Mehdi Pourmehdi, "Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches", Iranian Journal of Veterinary Medicine 11, no.3 (2017): 255-265. magiran.com/p1748838
فریدون صابری افشار ، میر حامد شکریان، علی بنی آدم، رضا آویزه، حسین نجف زاده، مهدی پورمهدی، (1396). 'مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده'، مجله طب دامی ایران، 11(3)، صص.255-265. magiran.com/p1748838
Fereidoon Saberi Afshar , Mirhamed Shekarian, Ali Baniadam, Reza Avizeh, Hossein Najafzadeh, Mehdi Pourmehdi, (2017). 'Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(3), pp.255-265. magiran.com/p1748838
فریدون صابری افشار ؛ میر حامد شکریان؛ علی بنی آدم؛ رضا آویزه؛ حسین نجف زاده؛ مهدی پورمهدی. "مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده". مجله طب دامی ایران، 11 ،3 ، 1396، 255-265. magiran.com/p1748838
Fereidoon Saberi Afshar ; Mirhamed Shekarian; Ali Baniadam; Reza Avizeh; Hossein Najafzadeh; Mehdi Pourmehdi. "Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11, 3, 2017, 255-265. magiran.com/p1748838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال