ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، یوسف مصطفی لو، مریم قاسمی فرد، (1396). اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند، مجله طب دامی ایران، 11(3)، 267-277. magiran.com/p1748839
Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Yousef Mostafalo, Maryam Ghasemifard, (2017). Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(3), 267-277. magiran.com/p1748839
رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، یوسف مصطفی لو، مریم قاسمی فرد، اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند. مجله طب دامی ایران، 1396؛ 11(3): 267-277. magiran.com/p1748839
Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Yousef Mostafalo, Maryam Ghasemifard, Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2017; 11(3): 267-277. magiran.com/p1748839
رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، یوسف مصطفی لو، مریم قاسمی فرد، "اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند"، مجله طب دامی ایران 11، شماره 3 (1396): 267-277. magiran.com/p1748839
Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Yousef Mostafalo, Maryam Ghasemifard, "Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep", Iranian Journal of Veterinary Medicine 11, no.3 (2017): 267-277. magiran.com/p1748839
رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، یوسف مصطفی لو، مریم قاسمی فرد، (1396). 'اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند'، مجله طب دامی ایران، 11(3)، صص.267-277. magiran.com/p1748839
Reza Rahchamani , Farzad Ghanbari, Yousef Mostafalo, Maryam Ghasemifard, (2017). 'Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(3), pp.267-277. magiran.com/p1748839
رضا راه چمنی؛ فرزاد قنبری؛ یوسف مصطفی لو؛ مریم قاسمی فرد. "اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند". مجله طب دامی ایران، 11 ،3 ، 1396، 267-277. magiran.com/p1748839
Reza Rahchamani ; Farzad Ghanbari; Yousef Mostafalo; Maryam Ghasemifard. "Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11, 3, 2017, 267-277. magiran.com/p1748839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال