ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمین حامدی نژاد، نیلوفر مسجدی زاده، (1396). بررسی استراتژی های مبارزه و مقاومت فرهنگی گروه های اجتماعی فرودست در برابر سیاست های فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی: با تاکید بر مفهوم هراس اخلاقی، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24(50)، 125-147. magiran.com/p1748860
Armin Hamedinejad , Niloofar Masjedizade, (2017). A Study of Cultural Resistance Strategies of Subordinate Social Groups Against Pahlavi Government's Authoritarian Cultural Policies: With Emphasis To The Concept Of Moral Panic, Sociological Review, 24(50), 125-147. magiran.com/p1748860
آرمین حامدی نژاد، نیلوفر مسجدی زاده، بررسی استراتژی های مبارزه و مقاومت فرهنگی گروه های اجتماعی فرودست در برابر سیاست های فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی: با تاکید بر مفهوم هراس اخلاقی. نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1396؛ 24(50): 125-147. magiran.com/p1748860
Armin Hamedinejad , Niloofar Masjedizade, A Study of Cultural Resistance Strategies of Subordinate Social Groups Against Pahlavi Government's Authoritarian Cultural Policies: With Emphasis To The Concept Of Moral Panic, Sociological Review, 2017; 24(50): 125-147. magiran.com/p1748860
آرمین حامدی نژاد، نیلوفر مسجدی زاده، "بررسی استراتژی های مبارزه و مقاومت فرهنگی گروه های اجتماعی فرودست در برابر سیاست های فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی: با تاکید بر مفهوم هراس اخلاقی"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 24، شماره 50 (1396): 125-147. magiran.com/p1748860
Armin Hamedinejad , Niloofar Masjedizade, "A Study of Cultural Resistance Strategies of Subordinate Social Groups Against Pahlavi Government's Authoritarian Cultural Policies: With Emphasis To The Concept Of Moral Panic", Sociological Review 24, no.50 (2017): 125-147. magiran.com/p1748860
آرمین حامدی نژاد، نیلوفر مسجدی زاده، (1396). 'بررسی استراتژی های مبارزه و مقاومت فرهنگی گروه های اجتماعی فرودست در برابر سیاست های فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی: با تاکید بر مفهوم هراس اخلاقی'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24(50)، صص.125-147. magiran.com/p1748860
Armin Hamedinejad , Niloofar Masjedizade, (2017). 'A Study of Cultural Resistance Strategies of Subordinate Social Groups Against Pahlavi Government's Authoritarian Cultural Policies: With Emphasis To The Concept Of Moral Panic', Sociological Review, 24(50), pp.125-147. magiran.com/p1748860
آرمین حامدی نژاد؛ نیلوفر مسجدی زاده. "بررسی استراتژی های مبارزه و مقاومت فرهنگی گروه های اجتماعی فرودست در برابر سیاست های فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی: با تاکید بر مفهوم هراس اخلاقی". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24 ،50 ، 1396، 125-147. magiran.com/p1748860
Armin Hamedinejad ; Niloofar Masjedizade. "A Study of Cultural Resistance Strategies of Subordinate Social Groups Against Pahlavi Government's Authoritarian Cultural Policies: With Emphasis To The Concept Of Moral Panic", Sociological Review, 24, 50, 2017, 125-147. magiran.com/p1748860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال