ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صابر جعفری کافی آباد ، محمد سیدغراب، (1396). گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف)، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24(50)، 41-77. magiran.com/p1748863
Saber Jafari Kafiabad , Mohammad Seyyed Ghorab, (2017). Typology of Student's Cognitive Stances toward Religion; The Study of Students of University of Tehran and Sharif University, Sociological Review, 24(50), 41-77. magiran.com/p1748863
صابر جعفری کافی آباد ، محمد سیدغراب، گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف). نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1396؛ 24(50): 41-77. magiran.com/p1748863
Saber Jafari Kafiabad , Mohammad Seyyed Ghorab, Typology of Student's Cognitive Stances toward Religion; The Study of Students of University of Tehran and Sharif University, Sociological Review, 2017; 24(50): 41-77. magiran.com/p1748863
صابر جعفری کافی آباد ، محمد سیدغراب، "گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف)"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 24، شماره 50 (1396): 41-77. magiran.com/p1748863
Saber Jafari Kafiabad , Mohammad Seyyed Ghorab, "Typology of Student's Cognitive Stances toward Religion; The Study of Students of University of Tehran and Sharif University", Sociological Review 24, no.50 (2017): 41-77. magiran.com/p1748863
صابر جعفری کافی آباد ، محمد سیدغراب، (1396). 'گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف)'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24(50)، صص.41-77. magiran.com/p1748863
Saber Jafari Kafiabad , Mohammad Seyyed Ghorab, (2017). 'Typology of Student's Cognitive Stances toward Religion; The Study of Students of University of Tehran and Sharif University', Sociological Review, 24(50), pp.41-77. magiran.com/p1748863
صابر جعفری کافی آباد ؛ محمد سیدغراب. "گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف)". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 24 ،50 ، 1396، 41-77. magiran.com/p1748863
Saber Jafari Kafiabad ; Mohammad Seyyed Ghorab. "Typology of Student's Cognitive Stances toward Religion; The Study of Students of University of Tehran and Sharif University", Sociological Review, 24, 50, 2017, 41-77. magiran.com/p1748863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال