ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدعلی ابطحی، علیرضا دهقانی، صادق برادران مهدوی، سید حمیدرضا ابطحی، مهسا سپهرنژاد، (1396). بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(442)، 1006-1012. magiran.com/p1748886
Seyed Mohammad-Ali Abtahi, Alireza Dehghani, Sadegh Baradaran-Mahdavi, Seyed Hamidreza Abtahi, Mahsa Sepehrnejad, (2017). Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant, Journal Of Isfahan Medical School, 35(442), 1006-1012. magiran.com/p1748886
سید محمدعلی ابطحی، علیرضا دهقانی، صادق برادران مهدوی، سید حمیدرضا ابطحی، مهسا سپهرنژاد، بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(442): 1006-1012. magiran.com/p1748886
Seyed Mohammad-Ali Abtahi, Alireza Dehghani, Sadegh Baradaran-Mahdavi, Seyed Hamidreza Abtahi, Mahsa Sepehrnejad, Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(442): 1006-1012. magiran.com/p1748886
سید محمدعلی ابطحی، علیرضا دهقانی، صادق برادران مهدوی، سید حمیدرضا ابطحی، مهسا سپهرنژاد، "بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 442 (1396): 1006-1012. magiran.com/p1748886
Seyed Mohammad-Ali Abtahi, Alireza Dehghani, Sadegh Baradaran-Mahdavi, Seyed Hamidreza Abtahi, Mahsa Sepehrnejad, "Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.442 (2017): 1006-1012. magiran.com/p1748886
سید محمدعلی ابطحی، علیرضا دهقانی، صادق برادران مهدوی، سید حمیدرضا ابطحی، مهسا سپهرنژاد، (1396). 'بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(442)، صص.1006-1012. magiran.com/p1748886
Seyed Mohammad-Ali Abtahi, Alireza Dehghani, Sadegh Baradaran-Mahdavi, Seyed Hamidreza Abtahi, Mahsa Sepehrnejad, (2017). 'Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant', Journal Of Isfahan Medical School, 35(442), pp.1006-1012. magiran.com/p1748886
سید محمدعلی ابطحی؛ علیرضا دهقانی؛ صادق برادران مهدوی؛ سید حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد. "بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،442 ، 1396، 1006-1012. magiran.com/p1748886
Seyed Mohammad-Ali Abtahi; Alireza Dehghani; Sadegh Baradaran-Mahdavi; Seyed Hamidreza Abtahi; Mahsa Sepehrnejad. "Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 442, 2017, 1006-1012. magiran.com/p1748886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال