ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید علیزاده چوبری، محمد سعید نجفی، (1396). روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(3)، 569-584. magiran.com/p1748914
Omid Alizadeh-Choobari , Mohammad Saeed Najafi, (2017). Trends and changes in air temperature and precipitation over different regions of Iran, Journal of the Earth and Space Physics, 43(3), 569-584. magiran.com/p1748914
امید علیزاده چوبری، محمد سعید نجفی، روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران. فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 1396؛ 43(3): 569-584. magiran.com/p1748914
Omid Alizadeh-Choobari , Mohammad Saeed Najafi, Trends and changes in air temperature and precipitation over different regions of Iran, Journal of the Earth and Space Physics, 2017; 43(3): 569-584. magiran.com/p1748914
امید علیزاده چوبری، محمد سعید نجفی، "روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران"، فصلنامه فیزیک زمین و فضا 43، شماره 3 (1396): 569-584. magiran.com/p1748914
Omid Alizadeh-Choobari , Mohammad Saeed Najafi, "Trends and changes in air temperature and precipitation over different regions of Iran", Journal of the Earth and Space Physics 43, no.3 (2017): 569-584. magiran.com/p1748914
امید علیزاده چوبری، محمد سعید نجفی، (1396). 'روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران'، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(3)، صص.569-584. magiran.com/p1748914
Omid Alizadeh-Choobari , Mohammad Saeed Najafi, (2017). 'Trends and changes in air temperature and precipitation over different regions of Iran', Journal of the Earth and Space Physics, 43(3), pp.569-584. magiran.com/p1748914
امید علیزاده چوبری؛ محمد سعید نجفی. "روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران". فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43 ،3 ، 1396، 569-584. magiran.com/p1748914
Omid Alizadeh-Choobari ; Mohammad Saeed Najafi. "Trends and changes in air temperature and precipitation over different regions of Iran", Journal of the Earth and Space Physics, 43, 3, 2017, 569-584. magiran.com/p1748914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال