ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کماسی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سمانه ثابت قدم، (1396). بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(3)، 553-568. magiran.com/p1748915
Fatemeh Komasi, Abbasali Aliakbari-Bidokhti, Samaneh Sabetghadam , (2017). Spatial distribution of the atmospheric mixed-layer depth over Tehran using numerical simulations: Two case studies, Journal of the Earth and Space Physics, 43(3), 553-568. magiran.com/p1748915
فاطمه کماسی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سمانه ثابت قدم، بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی. فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 1396؛ 43(3): 553-568. magiran.com/p1748915
Fatemeh Komasi, Abbasali Aliakbari-Bidokhti, Samaneh Sabetghadam , Spatial distribution of the atmospheric mixed-layer depth over Tehran using numerical simulations: Two case studies, Journal of the Earth and Space Physics, 2017; 43(3): 553-568. magiran.com/p1748915
فاطمه کماسی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سمانه ثابت قدم، "بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی"، فصلنامه فیزیک زمین و فضا 43، شماره 3 (1396): 553-568. magiran.com/p1748915
Fatemeh Komasi, Abbasali Aliakbari-Bidokhti, Samaneh Sabetghadam , "Spatial distribution of the atmospheric mixed-layer depth over Tehran using numerical simulations: Two case studies", Journal of the Earth and Space Physics 43, no.3 (2017): 553-568. magiran.com/p1748915
فاطمه کماسی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، سمانه ثابت قدم، (1396). 'بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی'، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(3)، صص.553-568. magiran.com/p1748915
Fatemeh Komasi, Abbasali Aliakbari-Bidokhti, Samaneh Sabetghadam , (2017). 'Spatial distribution of the atmospheric mixed-layer depth over Tehran using numerical simulations: Two case studies', Journal of the Earth and Space Physics, 43(3), pp.553-568. magiran.com/p1748915
فاطمه کماسی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم. "بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی". فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43 ،3 ، 1396، 553-568. magiran.com/p1748915
Fatemeh Komasi; Abbasali Aliakbari-Bidokhti; Samaneh Sabetghadam . "Spatial distribution of the atmospheric mixed-layer depth over Tehran using numerical simulations: Two case studies", Journal of the Earth and Space Physics, 43, 3, 2017, 553-568. magiran.com/p1748915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال