ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، (1396). تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10(19)، 207-215. magiran.com/p1749091
Manouchehr Tabibian, Bahman Ahmadi, (2017). Analyzing the Relation of Tenure Security and Investment Range in Housing, with Emphasis on Informal Settlement, Case Study: Koshtargah Neighborhood in Urmia, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10(19), 207-215. magiran.com/p1749091
منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1396؛ 10(19): 207-215. magiran.com/p1749091
Manouchehr Tabibian, Bahman Ahmadi, Analyzing the Relation of Tenure Security and Investment Range in Housing, with Emphasis on Informal Settlement, Case Study: Koshtargah Neighborhood in Urmia, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2017; 10(19): 207-215. magiran.com/p1749091
منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، "تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 10، شماره 19 (1396): 207-215. magiran.com/p1749091
Manouchehr Tabibian, Bahman Ahmadi, "Analyzing the Relation of Tenure Security and Investment Range in Housing, with Emphasis on Informal Settlement, Case Study: Koshtargah Neighborhood in Urmia", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 10, no.19 (2017): 207-215. magiran.com/p1749091
منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، (1396). 'تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10(19)، صص.207-215. magiran.com/p1749091
Manouchehr Tabibian, Bahman Ahmadi, (2017). 'Analyzing the Relation of Tenure Security and Investment Range in Housing, with Emphasis on Informal Settlement, Case Study: Koshtargah Neighborhood in Urmia', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10(19), pp.207-215. magiran.com/p1749091
منوچهر طبیبیان؛ بهمن احمدی. "تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10 ،19 ، 1396، 207-215. magiran.com/p1749091
Manouchehr Tabibian; Bahman Ahmadi. "Analyzing the Relation of Tenure Security and Investment Range in Housing, with Emphasis on Informal Settlement, Case Study: Koshtargah Neighborhood in Urmia", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10, 19, 2017, 207-215. magiran.com/p1749091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال