به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قائمی اصل، عباسعلی سلطانی، سید مهدی مصطفوی، علی زبرجدی مشفق، (1396). بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 9(2)، 59-86. magiran.com/p1749220
Mahdi Ghaemi Asl, Abbas Ali Soltani, Sayyed Mahdi Mostafavi, Ali Zebajadi Moshfegh, (2017). A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and Conventional Economics; Introduction of the Concept of "Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature, Journal Of Islamic Economics Studies, 9(2), 59-86. magiran.com/p1749220
مهدی قائمی اصل، عباسعلی سلطانی، سید مهدی مصطفوی، علی زبرجدی مشفق، بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه. نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1396؛ 9(2): 59-86. magiran.com/p1749220
Mahdi Ghaemi Asl, Abbas Ali Soltani, Sayyed Mahdi Mostafavi, Ali Zebajadi Moshfegh, A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and Conventional Economics; Introduction of the Concept of "Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature, Journal Of Islamic Economics Studies, 2017; 9(2): 59-86. magiran.com/p1749220
مهدی قائمی اصل، عباسعلی سلطانی، سید مهدی مصطفوی، علی زبرجدی مشفق، "بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه"، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی 9، شماره 2 (1396): 59-86. magiran.com/p1749220
Mahdi Ghaemi Asl, Abbas Ali Soltani, Sayyed Mahdi Mostafavi, Ali Zebajadi Moshfegh, "A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and Conventional Economics; Introduction of the Concept of "Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature", Journal Of Islamic Economics Studies 9, no.2 (2017): 59-86. magiran.com/p1749220
مهدی قائمی اصل، عباسعلی سلطانی، سید مهدی مصطفوی، علی زبرجدی مشفق، (1396). 'بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه'، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 9(2)، صص.59-86. magiran.com/p1749220
Mahdi Ghaemi Asl, Abbas Ali Soltani, Sayyed Mahdi Mostafavi, Ali Zebajadi Moshfegh, (2017). 'A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and Conventional Economics; Introduction of the Concept of "Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature', Journal Of Islamic Economics Studies, 9(2), pp.59-86. magiran.com/p1749220
مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق. "بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه". نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 9 ،2 ، 1396، 59-86. magiran.com/p1749220
Mahdi Ghaemi Asl; Abbas Ali Soltani; Sayyed Mahdi Mostafavi; Ali Zebajadi Moshfegh. "A Comparative Study of Poverty in Imami Jurisprudence and Conventional Economics; Introduction of the Concept of "Ghenaye Kafafi" in Imami Jurisprudence Literature", Journal Of Islamic Economics Studies, 9, 2, 2017, 59-86. magiran.com/p1749220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال